1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 8 inci maddesinin “B. Tebligat” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, Ek-2/A’sında yer alan “EKLER” listesinin altıncı sırasında, Ek-2/B’sinde yer alan “EKLER” listesinin üçüncü sırasında ve Ek-4/A’sında yer alan “İSTENİLEN BELGELER” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343