1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE

ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Nüfus kayıt örneği,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.