1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

YÖNETMELİK

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde noterce düzenlenmiş vekâletname.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/8/2007

26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/10/2011

28077

2-

23/5/2019

30782