1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

YÖNETMELİK

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesinde yer alan “sirküler” ibaresi “imza beyanı” şeklinde; aynı alt bendin dördüncü cümlesinde yer alan “imza sirkülerinden” ibaresi “imza beyanlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2016

29724 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2019

30782