1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş yetkililerinin imza beyanına sahip olması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Laboratuvar kuruluşu idari personel değişikliği yaptığında; bir yazı ekinde değişikliği içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretini, şirket müdürüne ait bilgi formunu ve yetkiliye ait imza beyanını bu değişikliği içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2020

31331