31 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31554

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Öğretim üyesi sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Bu çalışmaların başarı notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında CC ve üzeri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında CB ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

(4) Her yarıyıl sonunda yüksek lisansta CC’den, doktorada CB’den düşük not alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen anabilim/anasanat dalınca uygun görülen başka dersleri alırlar.

(5) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir:

a)

Harf Notu

Dört Üzerinden Başarı Notu

100 Üzerinden Başarı Notu

AA

4

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

70-79

CC

2,00

60-69

FF

0,00

00-59

DZ

0,00

00-00

b) Öğrencilerin başarı durumlarına göre ortalamaya katılmayan aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

1) MZ: Mazeretli.

2) E: Eksik.

3) GT: Tez izleme-başarılı.

4) G: Başarılı.

5) S: Süren çalışma.

6) KT: Tez izleme-başarısız.

7) K: Başarısız.

8) FG: Girmedi.

9) DT: Tez izleme-girmedi.

c) FG Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

ç) DZ Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

d) MZ Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için MZ notu dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki yarıyıl içerisinde eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre iki yarıyıla kadar uzatılabilir. Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna çevrilir.

e) Tez izleme komitesinde başarılı olan öğrenciye GT, başarısız öğrenciye KT, girmeyen öğrenciye DT verilir. Bu not toplam krediler ve GANO/YANO hesabına katılmaz.

f) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

(6) MZ ve E henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2016

29886

2-

10/10/2017

30206

3-

1/11/2017

30227

4-

7/1/2018

30294

5-

17/10/2018

30568

6-

22/4/2019

30753

7-

4/11/2019

30938

8-

17/8/2020

31216

9-

12/2/2021

31393

10-

2/7/2021

31529