31 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31554

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem  Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Bezm-i Alem  Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

b) Merkez: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bezm-i Alem  Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bezm-i Alem  Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yataklı servis şartlarında ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi/uzman diş hekimi yetiştirmek ve doktora öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak Üniversitenin; Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve ilişkili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Çağdaş sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunan disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında, lokal ve genel anestezi şartlarında, hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ç) Toplum sağlığına yönelik multidisipliner araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Fakülte ile iş birliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkezde yürütülen çalışmaların gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

c) Anabilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını izlemek.

ç) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

d) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Müdür (Başhekim) yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim) ve Dekanın önerisi üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür (başhekim) yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür (başhekim) yardımcıları, Müdür (Başhekim) tarafından belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür (başhekim) yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) ve müdür (başhekim) yardımcıları ile fakültenin anabilim dallarını temsilen anabilim dalı başkanlarından oluşur. Anabilim dalı başkanlığı süresi sona eren üyenin Yönetim Kurulu üyeliği görevi de sona erer. Yönetim Kuruluna Müdür (Başhekim) olmadığı durumda görevlendireceği müdür (başhekim) yardımcılarından biri vekâleten başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim) başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.