30 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31553

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Genel Sekreter: Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Görev süresi dolan üyenin görevi, yeni seçim yapılıncaya kadar devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle, yedinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkan tarafından toplantıların elektronik ortamda yapılmasına karar verilebilir.”

“Başkan tarafından toplantılarda elektronik oy kullanılmasına karar verilebilir.”

“(10) Genel Sekreter, Başkan tarafından belirlenen Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, hazırlanan gündem maddeleri hakkında Kurula bilgi verir, Yönetim Kurulu toplantı karar ve toplantı tutanaklarını oluşturarak kararların üyeler tarafından imzalanmasını takip etmek üzere oy kullanma hakkı olmaksızın toplantılara iştirak eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik imza veya ıslak imza ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrada yer alan “sekretarya” ibaresi “Genel Sekreterlik bünyesindeki Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2019

30782