30 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31553

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bursları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 741 inci ve 751 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Türkiye Bursları kapsamındaki burs programlarına başvuran uluslararası öğrencileri,

b) Araştırma bursu: Bir doktora programına kayıtlı ve yeterliği geçmiş veya bir doktora programını tamamlamış adaylara araştırma programları için verilen bursu,

c) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

ç) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

d) Burs programları: Başkanlık tarafından amacı, kapsamı, çalışma alanları, bölümleri, seçim şartları ve diğer hususları belirlenen burs programlarını,

e) Bursluluk taahhütnamesi: Öğrencilerin yükümlülüklerini ve bursluluk şartlarını belirten ve burslandırılmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,

f) Dış Temsilcilik: Yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarını,

g) Kısa süreli program: Burs programı kapsamındaki eğitim ya da ödemelerin süresi bir yıl ya da bir yıldan kısa olan burs programlarını,

ğ) Ödemeler: Başkanlık tarafından miktarları belirlenen ve burs programları kapsamındaki öğrencilere verilen veya öğrenciler adına yapılan aylık burs, barınma desteği, öğrenim katkı payı ödemeleri, Türkçe dil öğretimi ödemeleri, sağlık sigortası ödemeleri ve sağlanan ulaşım giderleri ile Başkanlık tarafından belirlenen akademik, sosyal, kültürel destek gibi ihtiyaç ve başarıya teşvik temelli diğer ödemeleri,

h) Öğrenci: Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim görmesi ve araştırma yapması uygun görülen yabancı uyruklu uluslararası öğrencileri,

ı) Türkiye Bursları: Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen burs programlarının genel adını,

i) Uzun süreli program: Burs programı kapsamındaki eğitim ya da ödemelerin süresi 1 yıldan daha uzun olan burs programlarını,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Türkiye Bursları; amacı, kapsamı, süresi, uygulama usul ve esasları Başkanlık tarafından belirlenen ve uygulamaya konulan çeşitli burs programlarından oluşur.”

“(4) Yeni burs programı oluşturulmasına, mevcut programların değiştirilmesine veya sona erdirilmesine Başkanlık karar verir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Türkiye Bursları kapsamında öğrencilere sunulacak imkânlar, bursların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesini temin edecek şekilde Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) İlgili burs programı kapsamında eğitim, barınma, ulaşım, sağlık harcamaları, aylık burs ödemesi gibi imkânlardan hangisi veya hangilerinin öğrencilere sunulacağına, sunulacak miktara ve niteliğine Başkanlık tarafından karar verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek lisans, lisansüstü, araştırma ve Türkçe dil burs kontenjan adedi, YÖK ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yıllık olarak Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Burs programlarına tahsis edilen kontenjanların dağılımı, Türkiye Burslarının stratejisiyle uyumlu olarak Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Elektronik ortamda başvurunun mümkün olmadığı durumlarda elden başvuru alınması Başkanlık kararı ile mümkündür.

(3) Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklular başvurabilir. Türk vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hariç çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, Türkiye Burslarından faydalanamazlar. Burslu iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların durumu ise Başkanlık tarafından özel olarak değerlendirilir ve bursluluğun devamı ya da iptaline karar verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar arasından yapılacak seçim, adayların akademik yetenek, ilgi ve bilgi düzeyi, sosyal becerisi, varsa ulusal ve uluslararası ödülleri gibi hususları değerlendirmek amacıyla, başvurulan ülke, başvuru sayısı ve benzeri hususlar dikkate alınarak başvuru belgeleri üzerinden yapılacak ön eleme, yazılı sınav ve/veya sözlü sınav gibi yöntemlerden uygun olanları bir araya getirilmek suretiyle yapılır. Seçim sürecinde kullanılacak ana yöntem ve varsa bunun istisnaları Başkanlık kararı ile belirlenir.

(2) Yapılan seçim çalışmaları sonucunda adayların almış oldukları puanlar ve yapmış oldukları tercihler dikkate alınarak başarılı bulunan adaylar, kısa süreli programlar için Başkan, uzun süreli programlar için Başkanlığın bağlı olduğu Bakan onayına sunulur. Onaylanan liste, Başkanlık tarafından önerilen programlara yerleştirilmek üzere YÖK’e gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, yabancı dilde eğitim verilen bölüm/programlara yerleştirilen öğrenciler, talep edilen düzeyde Türkçe dil yeterlilik belgesini burslandırıldıkları düzeyde eğitimlerini tamamlamadan önce Başkanlığa sunmaları kaydıyla, Türkçe öğretimine tabi olmadan doğrudan bölüm/programlarında eğitimlerine başlayabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) 9 uncu maddede belirtilen temel süreçler kapsamında Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan her türlü faaliyet, belirlenmiş zamanlarda ve yöntemle Başkanlığa bildirilir ve Başkanlık tarafından uygun görülen bilgiler kamuoyuna sunulmak üzere yıllık olarak raporlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “YURTKUR” ibaresi “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Başkanlık tarafından Türkiye Bursları uygulamaları çerçevesinde alınan kararlar, Başkanlığın eşgüdümünde ilgili kurumlar tarafından işbirliği içerisinde yerine getirilir.

(2) Bu amaçla Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, zamanında ve doğru bir şekilde gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Öğrenciler Başkanlık tarafından yapılan düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

(10) Öğrencinin, Türkiye’deki öğrenimini tamamladıktan sonra bir yıl içerisinde ülkesine dönmesi esastır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü kapsamında çalışma izni verilerek ülkemizde çalışması uygun görülenler bu madde kapsamı dışındadır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2014

29033