29 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31552

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 inci” ibaresi “6 ncı” olarak ve aynı fıkranın (ı) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yardımcıları ile” ibaresi “yardımcılarından olmak üzere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2021

31394