28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31551

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAPI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2008 tarihli ve 26847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli veya Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları ve deneyimleri bulunan öğretim elemanları ya da idari personel arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2008

26847