28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31551

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PROF. SAMİ ŞEKEROĞLU

SİNEMA-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sinema ve televizyon alanlarında araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, film, yayım, bilimsel çalışma, yaygın eğitim ve her türlü faaliyeti yapmak ve Merkezin faaliyet alanları içinde resmi veya özel kurumlarla iş birliği gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sinema ve televizyon konularında her türlü araştırma, inceleme, uygulama, bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak.

b) Yayım yapmak, sergi açmak, konferans ve açıkoturum düzenlemek, üretim ve benzeri çalışmalar ile sinema disiplininin gelişmesini sağlamak.

c) Sinemanın ihtiyaç duyduğu bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmaları yaparak bu alanda çalışan kişilere danışmanlık yapmak.

ç) Sinema araç ve gereçleri tasarlamak, projelendirmek, prototiplerini yapmak ve gerektiğinde üretmek.

d) Türk sinema standartlarının belirlenmesi için bilimsel çalışmalar yapmak.

e) Sinema disiplini ile televizyon alanında arşiv çalışmaları yapmak ve Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına yönelik bilgi ve belge merkezi oluşturmak.

f) Sinematografik belgeleri ilgili mevzuatına göre bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, mübadele etmek.

g) Başta yurt içindekiler olmak üzere, kültür ve sanat ürünü ve faaliyetlerini film, video ve benzeri araçlarla tespit etmek.

ğ) Sinemanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğretici, belgesel, konulu ve benzeri her türlü film yapmak ve yaptırmak, bu konuda Üniversiteye bağlı birimler, yurt içi ve dışındaki diğer öğretim, kültür ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ya da uzman kişilerle iş birliği yapmak.

h) Sinema disiplininin kamuya yansımasını sağlayacak şekilde yaygın eğitim yapmak, bu amaçla gösteri, sergi, seminer, konferans, açıkoturum, sempozyum, yarışma ve benzeri çalışmalar yapmak.

ı) Sinema ve televizyon alanında yayım yapmak.

i) Sinema ve televizyon alanında yapılan eğitime ve uygulamalara katkı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak.

j) Sinema alanında araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivden her araştırmacının yararlanabileceği bir sistem geliştirmek.

k) Sinema ve televizyon alanında araştırma bursu sağlamak için planlama yapmak ve ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

l) Sinema alanındaki araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerinin restorasyon ve konservasyon çalışmaları için uzman kurumlar ve kuruluşlar ya da kişilerle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki üye Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Harcama yetkilisi görevini yürütmek.

d) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün hazırlamış olduğu önerileri ve raporları inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu ve çalışma programını uygulamaya koymak.

d) Merkezin kadro ihtiyacını görüşmek ve karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları ve yayımları bulunan öğretim elemanı ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Üye sayısı en fazla on beş kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk koşulu aranır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışı unvan ve üyelik

MADDE 13 – (1) 2547 sayılı Kanun ile değişen İDGSA Sinema-TV Enstitüsü ismi ve Enstitünün yurt içi ve yurt dışı unvan, üyelik ve benzeri kazanılmış tüm hakları saklıdır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 26/02/2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.