28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31551

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AHMET HAMDİ TANPINAR

EDEBİYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2017 tarihli ve 30147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çalışma alanlarıyla ilgili olmak üzere Üniversitenin tüm bölümlerinden ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından beş yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisiyle, Rektör tarafından beş yıl için görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları ve yayımları bulunan öğretim elemanları ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun salt çoğunluğuyla görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2017

30147