26 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31549

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, Üniversiteye yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kayıt dondurma/izin”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredilik ders,”

“(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü 30 AKTS kredilik derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir. Öğrenciler başarısız oldukları ve almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Son sınıf öğrencilerine asgari ders yükü ve kredi sınırlaması uygulanmaz.”

“(8) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Program dışı sosyal seçmeli dersler” 

MADDE 5 – Aynı yönetmeliğin 32 nci maddesinin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrasının (a) bendi, on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Ara sınav uygulanan derslerde ara sınavların tarih gün ve saatleri dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak akademik takvime göre bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir. Dekanlıklarca Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) ve Üniversitenin web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

“a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölümler/dersin bağlı olduğu birim tarafından akademik takvimde ilan edilen zamana göre düzenlenir. Dekanlıklarca Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) ve Üniversitenin web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

“(15) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.” 

“(16) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(17) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) S Notu (yeterli), harf notu verilmeyen başarılı olarak değerlendirilen derslerde verilir.

b) U Notu (yetersiz), harf notu verilmeyen başarısız olarak değerlendirilen derslerde verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2017

30211

2-

7/2/2018

30325

3-

1/10/2018

30552

4-

3/7/2019

30820

5-

26/1/2020

31020

6-

4/10/2020

31264