26 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31549

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BAİBÜ): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak.

c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak.

ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak.

d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak.

e) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel, nesnel ve esas kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Yaşlılıkla ilgili tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla araştırmalar yapmak, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirmek.

g) Ülkemizde yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda olumlu bir tutumun yerleşmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

ğ) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri olan eğitim programları düzenlemek.

h) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında aile ve toplum sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

ı) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitsel faaliyetler düzenlemek.

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin, bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmesi ve beceri geliştirmesi için Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek.

c) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere laboratuvar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek.

ç) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği ve ortak projeler yapmak.

d) Üniversite öğretim elemanlarının desteği ile yaşam boyu eğitim kapsamında fiziksel ve mental olarak aktif yaşamayı hedefleyen uzun süreli eğitim programları ve faaliyetleri düzenlemek.

e) Amaçları ve faaliyetleri itibarıyla Merkez ile benzerlik arz eden ulusal ve uluslararası enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri ve kültürel ilişkiler kurmak.

f) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda telif ve tercüme eserlerinin kronolojik ve sistematik dökümünü yapmak ve bunları dil, düşünce ve içerik açısından analitik olarak inceleyerek toplumun hizmetine sunmak.

g) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda ana kaynakları ve her türlü eseri toplayarak bir arşiv kurmak.

ğ) Merkezde yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı ve görsel kayıt materyalleri aracılığıyla hem akademik çevrelere hem de kamuya aktarmak.

h) Merkezin amaçlarına yönelik akademik veya popüler ilgiyi artırmak için yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve belgesel ve benzeri materyaller hazırlamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

i) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda geniş kitlelerin ilgisini çekmek için üniversitelerle ortak konferanslar düzenleyerek, yaşlılığa ilişkin yerel değerlerin tanıtılmasını sağlamak.

j) Ailenin toplum yaşantısındaki konumunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik etkinlikler yaparak, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını iyileştirmek, bu doğrultuda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen en az 6 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektöre sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve istekleri halinde diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.