25 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31548

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

d) Bologna süreci: Tüm Avrupa’da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

g) Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün Başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan Kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan Kurulu,

ı) Etik kurul: KTO-Karatay Üniversitesinin ilgili etik kurullarını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Jüri: Tez savunma sınavı jürisini,

k) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

l) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

m) Program: Enstitüde eğitim programı bulunan yüksek lisans ya da doktora programını,

n) Proje: Tezsiz yüksek lisans dönem projesini,

o) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,

ö) Savunma sınavı: Tez savunma sınavını,

p) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,

r) Seminer: Lisansüstü eğitim ders döneminde öğrencinin hazırladığı teze yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

s) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

ş) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayısı 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların sağlanması kaydıyla anabilim dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin oluru ile belirlenir. Kontenjan artırımlarında da aynı süreç izlenir. Öğretim programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi Enstitü tarafından ilan edilir.

Lisansüstü programlara giriş şartları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programa başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesinin Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına özel yetenek sınavı yoluyla öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalları, yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde gerekli görüldüğü takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile YDS ya da ulusal veya uluslararası alanda geçerliliği olan bir dil sınavından belirli bir asgari puanın alınması şartını koyabilir.

(3) Adayların bütünleşik doktora programı için lisans derecesine, normal doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru yapan aday öğrencinin Senatonun kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programına başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Tezli yüksek lisans ve lisans diploması ile doktora programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusu Senato tarafından belirlenir.

(4) Adayların yüksek lisans programına kabulü için, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasının, yazılı ve/veya sözlü mülakat değerlendirmelerinin ve istendiğinde yabancı dil puanı yüzdelik oranları anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Bu yüzdelikler öğrenci alımı ilanında açıkça belirtilir.

(5) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla yüksek lisans not ortalamasının, yazılı ve/veya sözlü mülakat değerlendirmelerinin ve istendiğinde yabancı dil puanı yüzdelik oranları anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Bu yüzdelikler öğrenci alımı ilanında açıkça belirtilir.

(6) Yazılı ve/veya sözlü mülakata katılan adaylar arasından başarı notu en yüksek olan adaydan başlayan bir sıralama yapılarak anabilim dalı tarafından önerilen Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan başarı puanı esas alınarak liste hazırlanır ve adaylar bu sıralamaya göre lisansüstü programlara kabul edilir.

(7) Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile istenmesi halinde başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (özgeçmiş, akademik referans mektubu ve niyet mektubu ve benzeri), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenerek ilan edilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken akademik referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(9) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(10) Sanatta yeterlik programına başvuru koşullarını sağlayan ve Enstitünün belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar giriş sınavına alınırlar. Giriş sınavının başlangıcında, adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosya, giriş sınavı jürisine sunulur. Giriş sınavı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavı, ilgili jürinin belirleyeceği kapsamda, adayların sanatsal bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir. Bir tam gün (4+4 saat) süren uygulama sınav sonucunda ortaya çıkan eserler, ertesi gün başarı sonucu açıklanmak üzere teslim alınır. Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü, ışık problemi olmayan bir veya birkaç atölye ortamında, serbest olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara, alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeteneğini belirlemek amacıyla sorular yöneltilir. Bu sınavda, adayların sınavdaki çalışmaları, portfolyoları ve mülakatları, eşzamanlı değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav evrakları 2 yıl süre ile saklanır.

(11) Sanatta yeterlik sınav ve değerlendirme jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının kararıyla belirlenen en az 5 öğretim üyesinden oluşturulur. 3 adet yedek jüri üyesi belirlenir. Bu üyeler, başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından da olabilir. Ancak bu üyeler için ücret ödenmez. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senatonun kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara giriş şartlarının hükümleri uygulanır. Giriş sınavından en az 60 puan alan ve genel başarı notu en az 70 olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Sıralamada, genel başarı notunun eşitliği halinde giriş sınavı puanı dikkate alınır.

(12) Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, kontenjanını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur.

(13) Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

(14) Lisansüstü eğitim ücretlidir. Ücretler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet burslu kontenjan da ilan edebilir. Tahsilat ilgili yönergeye uygun olarak yapılır.

(15) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Başvuru ve kayıt

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru akademik takvimde belirtilen süre içinde ve ilanda istenilen belgelerle Enstitüye yapılır.

(2) İlanda mülakat/yazılı sınav yapılacağı belirtilen lisansüstü programlarda Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşünü alarak başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere en az 3 asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurar. Komisyonun, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını göz önünde tutmak ve ALES puanı ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun göreceği diğer kriterlere göre gösterdikleri performansı değerlendirmek suretiyle yapacağı kabul ya da ret önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Komisyon tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan lisansüstü eğitim hakkı kazananların listeleri Enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Kayıtlar, ilanda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili yönergedeki şartlara uygun olarak lisansüstü eğitim ücreti ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra ilanda belirtilen yazılı belgelerle ilan edilen süre içinde Enstitüye şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurur.

(4) Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan, Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

(6) Lisansüstü programlara ilişkin yapılacak ders saydırma işlemlerinde aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Bir öğrencinin, mezun olduğu bir lisansüstü programdan almış olduğu dersleri, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile transfer edilmez.

b) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki son 3 yıl içinde Üniversite dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer/muaf edilebilir.

c) Transfer/muaf edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda farklı dersler alınması kaydıyla alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez.

ç) Bir öğrenci transfer/muafiyet işlemlerinin ardından her koşulda seminer dersini almak zorundadır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar için,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için,

uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazırlanarak Enstitüye sunulur, 5 inci maddede yer alan esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bir öğrenci bilimsel hazırlık programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği ders/dersleri almak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans programlarında lisans programlarından, doktora programlarında ise lisans veya yüksek lisans programlarından dönem/yıl içinde açılan derslerden oluşur. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programında aldığı derslerin ücreti yanı sıra lisansüstü programa yönelik ücretinin ilgili yönergede belirtilen miktarını ödemek zorundadırlar.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 2 yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçme notu yüksek lisans için C, doktora için C+ olup öğrencinin belirlenen süre sonunda lisansüstü programa başlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,00 ve doktora için 3,00 olması gerekir. Bu derslerden alınan notlar, lisansüstü öğretimde genel not ortalamasına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için başvuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl ders almış olması, bu derslerin tamamını başarı ile tamamlamış bulunması ve not ortalamalarının yüksek lisans için en az 2,50/4,00 ve doktora programı için en az 3,00/4,00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle yatay geçiş için başvuran öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınmak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(3) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğrenci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(5) Enstitüye tez aşamasında yatay geçiş başvurusu yapan öğrenci gelmiş olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı dersleri tamamlasa dahi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile seminer dersini almak zorundadır. Öğrencinin, seminer dersini ve aldığı dersleri başarı ile tamamladıktan sonra yeni bir tez çalışması yapması gerekir. Doktora yeterlik döneminde yapılan yatay geçişlerde, öğrenci anabilim dalı başkanlığının yapacağı yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında yatay geçiş yapan öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders/dersleri aldıktan sonra proje çalışması yapar.

(7) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile programa intibak ettirilir. Öğrenci geçiş yaptığı lisansüstü programın aktif müfredatından ve alınması gereken ders sayısından sorumludur. Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği yükseköğretim kurumunda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.

(8) Muaf edilen dersler transkriptte Üniversitenin kullandığı harf notu ile gösterilir.

(9) Üniversite içi, Üniversite dışı ve yurt dışı yatay geçişler için ayrıca bir kontenjan belirlenmez. Yapılan tüm yatay geçişler, Senato onayı ile kesinleşen kontenjan sayısı içerisinden kabul edilir.

(10) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret ilgili yönergeye göre belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabulü ilgili yönergede belirtilen şartlara uygun yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret ilgili Yönergeye göre belirlenir.

Derslerin belirlenmesi, kredileri, danışman atanması ve ders seçimi

MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri Bologna süreci ve AKTS’ye göre belirlenir.

(2) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen her öğrenciye ilk kayıttan sonra en geç ilk dönem sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle yükümlüdür.

(3) Öğrenci, anabilim dalı başkanı ve danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir başka yükseköğretim kurumunda verilmekte olan dersleri de alabilir.

Derslere devam, mazeret sınavı

MADDE 12 – (1) Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin teorik derslerin %70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, genel sınavlardan en geç 2 gün önce ilgili dersin öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Kayıtlı oldukları herhangi bir derste devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin notları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrakı bir dilekçeyle birlikte sınavların bitim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır. Öğrenciye mazeret sınav hakkı tanınması hususu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

İzinli sayılma

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydı toplam 2 yarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak ve belgeleriyle birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulunun kararı üzerine öğrenci izinli sayılır. Ancak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktora programında tez aşamasındaki öğrencilere, yurt dışı görevlendirme nedeniyle 2 yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleriyle birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretinin bir sonraki döneme mahsup edilmek üzere ödenmiş olması gerekir. Bir sonraki dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciye izinli dönemde ödemiş olduğu ücret için iade ve mahsup işlemi yapılmaz.

Notlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı               Verilen Not                    Katsayı

90-100                               A                                4,0

85-89                                                               3,7

80-84                                 B+                              3,3

75-79                                 B                                 3,0

70-74                                                                2,7

65-69                                 C+                              2,3

60-64                                 C                                 2,0

55-59                                                                1,7

50-54                                 D+                              1,3

40-49                                 D                                1,0

0-39                                   FF                               0,0

Devamsız                          FX                              0,0

Sınava girmedi                  FG                              0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

I: Eksik

S: Yeterli

U: Yetersiz

T: Transfer

P: Devam eden

(2) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde Enstitü Müdürlüğüne verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeple başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uzaması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir.

(3) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.

(4) P notu; tez çalışmalarının başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.

(5) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olunması halinde verilir.

(6) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.

Başarı notu

MADDE 15 – (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50; doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması gerekir.

(2) Geçme notu yüksek lisans programlarında B–, doktora programlarında B’dir. Ancak öğrencinin ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2,50; doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C+, doktorada B– notları şartlı geçer notlardır.

(3) Gerekli ders yükünü tamamlayan öğrencinin genel not ortalaması yüksek lisans programlarında 2,50; doktora programlarında 3,00’ın altında ise program için belirlenen öğrenim süresini aşmamak kaydıyla gerekli mezuniyet ortalamasını sağlayabilmek için öğrenci daha önce alarak başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir.

(4) Bir derste kaç sınav ya da çalışma yapılacağına, sınav ya da çalışmanın şekline, dersin sorumlu öğretim üyesi karar verir.

(5) Öğrencilerin derse devam durumları, varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılımı ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(6) Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınav kâğıdını, ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Enstitüye teslim eder.

(7) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrencinin dönem sonu/yıl sonu sınavında aldığı not ve bütünleme sınavından aldığı nottan hangisi yüksek ise o notu dikkate alınır.

Öğrenim aşamaları

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrenimi ders ve tez çalışmaları, tezsiz yüksek lisans öğrenimi ders ve proje çalışmalarından, doktora öğrenimi ise ders, yeterlik, tez çalışmaları aşamalarından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarında proje savunmasının yapılıp yapılmayacağı danışman tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilir.

(2) Öğrenciler, sınav notunun, not sistemine giriliş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi yönden yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, Müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı 3 kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit ettiği maddi hata Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

(3) Maddi hata, her bir soru için verilen puanların yanlış toplanması, test sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi ve bazı cevapların okunmaması sonucu notlandırılmaması halleridir.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

c) İlgili programlarda belirlenen sürelerde öğrenimini tamamlamamış olmak.

(2) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmaları Üniversite içi yatay geçiş kuralları çerçevesinde yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Dersler

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci her yarıyıl için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak koşuluyla toplam 120 AKTS’den oluşur.

(3) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler her dönem akademik takvimde öngörülen süre içerisinde ilgili yönergede belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapan öğrenci o yarıyıldaki alacağı ders, doktora yeterlilik sınavı, doktora tez izleme sınavı ve doktora/yüksek lisans tez savunma sınavı/proje çalışmasını belirler. Kaydını yeniletmeyen öğrenci ise o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve pasif öğrenci olarak işlenir. İlgili yarıyıldaki alacağı ders, doktora yeterlilik sınavı, doktora tez izleme sınavı ve doktora/yüksek lisans tez savunma sınavı/proje çalışmasını yürütemez.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi

MADDE 23 – (1) Tez danışmanı, doktoralı öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Atama işlemi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görürse tez aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini, değişiklik gerekçesi ve atanacak yeni danışman önerisiyle birlikte Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Tez danışmanı teklifi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak bu görev için ödeme yapılmaz.

(2) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar araştırma önerisi şeklinde Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Önerilen tezin herhangi bir etik kurul izni gerektirmemesi durumunda tez önerisiyle birlikte öğrenci ve danışman tarafından imzalanan etik kurul izni muafiyet dilekçesi Enstitüye teslim edilir. Önerilen tezin bir etik kurul izni gerektirmesi durumunda ise tez önerisiyle birlikte öğrenci ve danışman tarafından imzalanan etik kurul izni taahhütnamesi Enstitüye teslim edilir.

(4) Öğrenci tezini tamamlayıp Enstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının uyumsuz olduğu kanaatine ulaşılmışsa jürinin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemi süresi 2 dönemdir. Öğrenci, tez çalışmasına başlamak için sunduğu tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlandığı tarihten itibaren 2 dönem de kayıt yenilemek zorundadır. Azami süresini doldurması halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans tez savunmasının gerçekleşmesi için öğrenci yüksek lisans öğrenimi sırasında tez danışmanıyla birlikte tezden veya ilgili bilim alanından üretilmiş, bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması istenir:

a) Ulusal/uluslararası hakemli bilimsel sempozyum veya kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış olması.

b) Ulusal/uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

c) Ulusal/uluslararası projede bursiyer olarak yer alması.

ç) Patent/faydalı model/tasarım başvurusu yapmış olması.

d) Kişisel sergi açılmış olması.

(3) Öğrencinin bu şartlardan en az birini sağladığını gösteren belgeleri tez savunma formuyla birlikte Enstitüye teslim etmesi zorunludur.

(4) Bu şartlardan hiçbirini sağlayamayan yüksek lisans öğrencisi, tez savunma sınavına alınmaz. Şartlardan herhangi birini sağlayan öğrencinin tez savunma sınavının yapılabilmesi için danışman tarafından öğrenci tezinin jüri önünde sunabileceği belirtilen dilekçe ile planlanan tez savunma sınavı tarihinden 1 ay önce Enstitüye başvurulur. Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez savunma sınavına alınan öğrenci başarılı olduğu takdirde mezun olur.

(5) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler, elde ettiği sonuçları ilgili yönergede belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil iki yedek veya beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Üyelerden biri, jüri tarafından jüri başkanı seçilir.

(7) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce, Enstitünün kabul ettiği intihal programına tabi tutulur. İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. İntihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler, ilgili öğrenci tarafından A4 boyutunda asil ve yedek toplam jüri üyesi sayısı kadar spiral ciltli halde tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle birlikte Enstitüye teslim edilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Düzeltme kararı alınmadan tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını ve Enstitü tarafından istenen dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, kapsamı ve dersler

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı dersler için 60 AKTS ve yüksek lisans dönem projesi için 30 AKTS olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Bu program toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya ilgili anabilim/anasanat dalında doktora yapmış öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı, kapsamı ve dersler

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için de 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur.

(4) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla 4 ders seçebilir. Doktora programında lisans programından ders alınmaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez proje önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTS yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez konusu seçimi

MADDE 32 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini danışman olarak Enstitüye önerir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını yeterlik sınavı sonrasında Enstitüye önerir. Danışman ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(3) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Önerilen tezin herhangi bir etik kurul izni gerektirip gerektirmemesi durumu tez öneri formunda öğrenci ve danışman tarafından belirtilerek Enstitüye teslim edilir.

(5) Öğrenci tezini tamamlayıp Enstitüye teslim edinceye kadar tez proje konusu aynı usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının uyumsuz olduğu kanaatine varılmışsa jürinin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden 1 ay önce danışman ve anabilim dalı başkanının onayı ile ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumundan/kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar arasındaki süre en fazla 5 iş günü olabilir. Yazılı ve sözlü notların en az 75 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz, bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sözlü sınavda, jürinin belirlediği bir üye raportör olarak görev yapar ve adaya sorulan sorular ile adayın verdiği cevaplar özet halinde tutanak altına alınır. Sınavın sonucu açıklanmadan önce bu tutanak aday ve jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sınav sonucu ve diğer sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine yüksek lisans programına Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile 1 ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman tez izleme komitesinde yer alamaz, ancak ikinci danışman isteği doğrultusunda tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir. Danışmanın önerisi üzerine Üniversite dışından bir öğretim üyesi de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez proje önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez proje önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez proje önerisi savunmasına alınır. Tez proje önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci için ilk tez izleme komitesi toplantısı tez önerisi veriliş tarihinden itibaren en erken 6 ay sonra yapılır. Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Bir tez süresince en az 4 kez tez izleme komitesinin toplanması gerekir. İki tez izleme komitesi toplantısı arasında en az 6 aylık süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Başarılı/başarısız olan öğrenci için tez izleme komitesi her toplantı sonrası tez izleme komitesi raporunu Enstitüye sunar. Tezin jüri karşısında savunulabilmesi için en son tez izleme komitesi toplantısından sonra, komitenin “Bu tez başarıyla sonuçlanmıştır, jüri karşısında savunulabilir.” şeklinde görüşünü içeren rapor vermesi gerekir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Doktora tez savunmasının gerçekleşmesi için; öğrencinin doktora öğrenimi sırasında, tezden veya ilgili bilim alanından SSCI, SCI, ESCI, Scopus, ERIC veya TR Dizin’de taranan bilimsel dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması şartı aranır. Ayrıca öğrencinin, doktora tezini ilgili yönergede belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması zorunludur. Yayın şartını sağlayamayan doktora öğrencisi tez savunma sınavına alınmaz.

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce Enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir. Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili öğrenci tarafından A4 boyutunda asil ve yedek toplam jüri üyesi kadar spiral ciltli halde çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte Enstitüye teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Üyelerden biri, jüri tarafından jüri başkanı seçilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 20 gün, en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve istenirse dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezin reddedilmesi halinde her bir jüri üyesi ret gerekçesini içeren kişisel raporunu yazarak en geç 1 hafta içinde Enstitüye teslim eder.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, kapsamı ve dersler

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 yarıyıl veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli ders yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen öğrenci metni ilgili yönergede belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce Enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir. Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili öğrenci tarafından A4 boyutunda asil ve yedek toplam jüri üyesi kadar spiral ciltli halde çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte Enstitüye teslim edilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki kurumdan/kurumlardan olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin, azami sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 5/4/2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılından önce lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilere 24 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.