19 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31546

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile odaklı çalışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadını ve aileyi güçlendirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan çalışmaları takip etmek, tespit edilen sorunlara ilişkin olarak multidisipliner bakış açısıyla çözüm önerileri geliştirmek, eğitim faaliyetleri, proje ve akademik çalışmalarda bulunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve destek vermek.

b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış ve evrensel bildirgelerde de tanımlanan kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak için bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar ile iş birliği yaparak kadın ve aile ile ilgili çalışmalara destek olmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak.

d) Kadın ve aile sorunları ile ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, ortak proje üretmek, bilimsel veri sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve aile ile ilgili konuların yer aldığı süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak için çalışmalar yapmak.

f) Kadın hakları ve aile ile ilgili mevzuat veya bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

g) Kadın ve aile sorunları ile ilgili ihtiyaç duyan kişilere psikososyal destek hizmeti vermek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2012

28342