17 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31544

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci savunma öncesinde tezini teslim ederken, yüksek lisans tez çalışmasından hazırlanmış bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora veya Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora düzeyinde kabul edilen programlardan mezun kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan öğrenci savunma öncesinde tezini teslim ederken, doktora tez çalışmasından hazırlanmış bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yayın şartının uygulanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 45 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 56 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2017

30140