17 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31544

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders muafiyeti, Üniversiteye kayıttan daha önce devam edilmiş aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebi, öğrenci tarafından ilk defa kayıt olunduğunda veya kayıt yenilemesini takip eden on işgünü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş işgünü içinde yazılı olarak bildirilir. Muaf olunabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, yeni kayıt olunan programdan mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS kredisinin en fazla yarısı kadar olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. AGNO hesaplaması öğrencilerin aldığı tüm dersler üzerinden birikimli olarak yapılır.

b) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans eğitiminde; yarıyıllık eğitim uygulayan programlarda dördüncü yarıyılın sonunda, yıllık eğitim uygulayan programlarda ise ikinci yılın sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalanlar ile önlisans eğitiminde ikinci yarıyılın sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler. Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yılsonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile veya öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini talep edebilirler. Dekan veya müdür sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesinde (transkript) belirtilir.

(2) Mezuniyet AGNO’su, 3.00-3.49 arasında olanlar onur listesine; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur listesine geçerler. Bu durumları mezuniyet not durum belgesi (transkript) ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Mezuniyet AGNO’su itibarıyla onur/yüksek onur listesine geçenlere onur/yüksek onur belgesi verilir. Bu belge, mezun olunan birim tarafından düzenlenir. Söz konusu belge ilgili birim dekanı/ müdürü tarafından imzalanır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Lisans Tamamlama Programı mezunları için düzenlenen onur/yüksek onur belgeleri elektronik olarak imzalanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2010

27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051

3-

10/7/2013

28703

4-

19/9/2013

28770

5-

26/11/2013

28833

6-

21/2/2014

28920

7-

22/2/2015

29275

8-

26/7/2015

29426

9-

29/9/2017

30195

10-

22/1/2018

30309

11-

10/8/2019

30858

12-

29/8/2020

31228