17 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31544

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEDYA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/12/2005 tarihli ve 26017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Merkez Müdürü; Üniversitenin İletişim Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından bir ya da iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Merkez müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Merkez Müdürü, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Merkezi temsil eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.