15 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31542

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

l) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi “kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Sunulabilecek ürünler” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına “İrat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla dokuz yıl ertelenebilir.” cümlesi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunludur. Sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tarifelerin onaylanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1/1/2025 tarihine kadar Kurumun onayına bağlıdır. İlk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere Kuruma gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Kuruma”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca”, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Kurumun”, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum”, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Kuruma”, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, 15 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, geçici 1 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2015

29313