15 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31542

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/2/2020 tarihli ve 31036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2020

31036