12 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31539

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması ve buna yönelik çözümler geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak; dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayımlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak; yurt içi ve yurt dışından üniversitelerle, kamu ve özel kurum ve kuruşlarla, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

b) Yapılan çalışma ve araştırmalarla ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak; amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak.

c) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirici faaliyetlerde bulunmak, kadınların toplumun her alanında karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

ç) Kadın ile birlikte, çocuk ve yaşlı bireylere yönelik farkındalığı güçlü ve sürdürülebilir kılmak için aile içi ve sosyal yaşamda konumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

d) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda etkinliğini artırıcı çalışmalar yapmak.

e) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantılara başkanlık etmek ve toplantı gündemini hazırlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili programları hazırlamak.

e) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite içindeki ve Üniversite dışındaki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki çalışma programını değerlendirmek.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde veya gerekli hallerde olağanüstü olarak çoğunluk şartı aranmaksızın Müdürün daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.