12 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31539

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erzincan Üniversitesi” ibaresi “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2018

30385