7 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31534

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE GIDA

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yapılan gıda analizlerinden çıkan sonuçlar neticesinde, bir çok hastalık için diyet tedavilerinin daha etkin planlanmasını sağlamak.

b) Yapılacak vücut analizleri ile vücut bileşimlerini değerlendirerek etkin beslenme programları hazırlamak.

c) Duyusal analiz panelleri kurularak sağlıklı standart tarifeler ve yeni gıda formülasyonları geliştirmek.

ç) Gerek bölgesel gerek ulusal düzeyde yürütülecek klinik ve bilimsel araştırmalar ile sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetleri belirlemek.

d) Obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, demans gibi kronik hastalıklardan korunma ve mücadele kapsamında beslenme ve besinler ile ilgili birçok araştırmayı planlanmak, gerçekleştirmek ve bu konudaki çalışmaları desteklemek.

e) Geleneksel gıdalarla birlikte endüstriyel gıdaların da besinsel değerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

f) Makro ve mikro besin ögelerinin, besin takviyelerinin, besinsel toksinlerin, besinlerde kendiliğinden ya da herhangi bir işlem sonrası meydana gelen son ürünlerin metabolizma, insan vücut kompozisyonu ve insan sağlığına yönelik etkileri üzerine araştırmalar yapmak.

g) Gıda hijyeni ve güvenliği kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak.

ğ) Kişiye ve özel durumlara özgü beslenme konusunda araştırmacı yetiştirmek.

h) Beslenme araştırmaları üzerinden çiftçilere ve gıda firmalarına bilimsel destek sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişiye özgü, hastalık ve sağlık durumlarında beslenme ve besinler konusunda araştırma ve uygulamaya yönelik ilgili mevzuatında izin verilmiş olan eğitimleri vermek.

b) Besinlerin, besin ögelerinin, toksinlerin, besinlerde kendiliğinden ya da herhangi bir işlem sonrası meydana gelen son ürünlerin hem sağlıklı hem de hastalığı olan bireylerde sağlık üzerine etkisini belirlemek için yöntemler geliştirmek, bu yöntemleri uygulanabilir hale getirmek için gerekli alt yapı imkanlarını sağlamak ve laboratuvarlar kurmak, bu imkanları araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

c) Beslenme ve besinlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, bunları desteklemek ve Merkezde görev yapan araştırmacıların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

d) Beslenme ve gıda bilimi alanlarında yenilikçi araştırmacılar yetiştirilmesini desteklemek.

e) Öncelikle beslenme ve diyetetik olmak üzere; tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitim gören öğrencilere tüm beslenme konularını kapsayan eğitim vermek.

f) Sağlıklı beslenme konusunda toplum bilincini artırmaya yönelik projeler üretmek.

g) Beslenme bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan her türlü yazılı, basılı, elektronik, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür  yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür gerektiğinde yardımcısının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçlar doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Onaylanan çalışma programlarını uygulamak.

g) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

ç) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak.

g) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az üç, en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde olağan olarak veya gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar en fazla üç yıllık süre için Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektörün onayıyla görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler ile çalışma ve proje grupları Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu usul ve esaslar dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.