7 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31534

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556  sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan Uşak  Üniversitesi  Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.