6 Temmuz 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31533

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2008 tarihli ve 26789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin” ibaresi “İşlemlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2008

26789

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2015

29292