6 Temmuz 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31533

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.