6 Temmuz 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31533

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN

DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN

İŞLETMELERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, ücreti mukabili sertifika almak zorundadır:

a) Dolum tesisleri, matbaalar ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı diğer yerler.

b) Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler.

c) Yayınevleri.

ç) Film ve fonogram yapımcıları.

d) Ticari sanat galerileri, güzel sanat eserlerinin perakende satışını yapan yerler ile güzel sanat eserlerinin müzayede, mezat yahut açık artırma ile satışının yapıldığı yerler.

e) Fikir ve sanat eseri içeren nüsha ve materyallerin; satış, dağıtım veya ithalatını yapan ya da bunları kiraya veren yerler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, dolum tesislerinin sertifikalandırma işlemleri ise İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yapılır. Diğer tüm sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince gerçekleştirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen sertifika başvuruları, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerekli bilgileri beyan etmek ve fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt etmek suretiyle yapılır.

Dolum tesisleri, sertifika başvurularında, kaynak kimlik kodu (SID kodu) belgesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince üyesi olunan sanayi odasından alınan kapasite raporunu ibraz ederler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının başvurularında, adına başvurulan kurumca düzenlenen ve başvuruda bulunan kişinin yetkili olduğunu gösterir belge ibraz edilir.

Doğrudan satış elemanları vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılacak sertifika başvurularında, 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde alınmış yetki belgesi ibraz edilir.

İşletmeler, şubeleri için toplu başvuruda bulunabilir. Toplu başvuru neticesinde her bir şube için, ayrı ayrı ve ücreti mukabili sertifika düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Bu Yönetmelik gereğince sertifika yükümlülüğüne tabi olan yerler, denetimler esnasında sertifikalarını ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca matbaalar, yayınevleri, dolum tesisleri ve benzeri yerler, üretimini ve çoğaltımını yaptıkları süreli olmayan yayınlar ile taşıyıcı materyaller üzerinde sertifika numarasını bulundurmakla; dolum tesisleri kaynak kimlik kodunu (SID kodu) da taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla yükümlüdürler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici satış sertifikası

Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika almış yerler;  fuar, festival veya kültürel nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlendiği alanlarda kitap veya fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stand açmaları halinde söz konusu etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alacakları belgeyi etkinliğin düzenleneceği ilin kültür ve turizm müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle etkinlik süresince satış yapabilir. Bunun için, etkinlik isim ve tarihinin yazılı olduğu bir sertifika nüshası düzenlenir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince düzenlenen geçici ve sürekli yapımcı belgeleri geçerlilik sürelerinin bitiminde yenilenmez. Bu belgelerin süresinin bitiminde, yapımcı belgelerinin yerini almak üzere, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince sertifika almak zorunludur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.