5 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31532

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Laboratuvar birimleri: Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma laboratuvarlarını,

b) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvar birimlerinden sorumlu akademik personeli,

c) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Adli bilimler alanında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mahkemeler ile hâkimlikler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilere bilirkişilik hizmeti vermek.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılamak ve iş birliği yapmak.

c) Adli bilimler alanında nitelikli personel yetiştirmek.

ç) Adli bilimler eğitiminde niteliği arttırmak, uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

d) Uygulama ve araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Adli bilimler alanında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilirkişilik hizmeti sunmak ve merkez bünyesinde adli bilimler alt disiplinlerine ait laboratuvarlar kurmak.

b) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde bilirkişilik hizmetini güçlendirmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları ve projeler geliştirmek ve/veya uygulamak.

c) Adli bilimler alanında geliştirici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Toplumun adli bilimler alanındaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla adli bilimler alanında iş birliği içinde araştırma, uygulama, proje ve yayım çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları düzenlemek.

f) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin birimlerini yönetmek ve merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

g) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, hizmetlerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

h) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Faaliyet raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi laboratuvar hizmeti verebilmesi için gerekli olan laboratuvar birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvarlar

MADDE 12 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmeti, eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayıyla laboratuvarlar kurulabilir. Laboratuvarlar; ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılamak için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, eğitim ve testlerin yapıldığı adli bilimler alt disiplinlerine ait analiz laboratuvarlarıdır. Laboratuvarların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Laboratuvar sorumluları

MADDE 13 – (1) Laboratuvar sorumluları; Müdürün önerisi üzerine merkezde görev yapan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla bir yıl süre için görevlendirilir. Birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.