5 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31532

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır. İlgili kurullarca uygun görülmesi halinde, öğretim programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için bilgi işlem veri tabanında, eğitim-öğretime başladığı yıl itibarıyla programında okuyacağı tüm dersleri içeren akademik ders planı yapısı oluşturulur. Her dönem sonunda alınan son harfli notlar bu yapıya aktarılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Öğretim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak veri tabanına girilen notlar ilgili akademik yılın sonunda elektronik ortamda yedeklenerek arşivlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden başvurularını online olarak yaparlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplomaları verilir. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin ödemiş olduğu harç veya ücretler iade edilmez.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2017

30203

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/9/2018

30527

2-

20/10/2019

30924