4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL KAYNAKLI

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (JEOKAREM): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; zengin jeotermal kaynakları içeren Kırşehir ilinde, bu kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik; yüksek teknolojik donanıma sahip, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı, modern bir sağlık hizmeti sunarak toplum sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyetler alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına (nörolojik, romatizmal, ortopedik, kardiyopulmoner, pediatrik, geriatrik, onkolojik rehabilitasyon ve benzeri) ihtiyaç duyan hastalara Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile iş birliği yaparak hizmet vermek.

b) Koruyucu ve önleyici rehabilitasyon alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, topluma yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez bünyesinde, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Bilimsel araştırmalarla fizik tedavi ve rehabilitasyon ajanlarının ve jeotermal tedavilerin etkinliğini kanıta dayalı tıp açısından göstermek ve uluslararası literatüre katkıda bulunmak.

d) Lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlık öğrencileri için araştırma olanakları sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma, uygulama ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek.

f) Ortez ve protez atölyesinde fiziksel ve anatomik yetersizliği bulunan bireylerin rehabilitasyonunda kullanılmak üzere ortez ve protezlerin hızlı, ucuz ve kolay teminini sağlamak için çalışmalarda bulunmak.

g) Kırşehir’de termal sağlık turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanının önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından tercihen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi olmak üzere, en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben Rektörün onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birimleri ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkezin amacına yönelik olarak Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Proje grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Sunulan projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

(2) Proje gruplarının çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.