4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

YÖNETMELİK

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday hekimlik (intern) dönemi: Tıp Fakültesi dönem VI’da yürütülen en az 9 en fazla 12 aylık uygulamalı eğitim-öğretim sürecini,

b) Akademik danışman: Bir öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren Fakülte ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde öğrenciye danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Ana bilim dalı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bilim dallarını,

d) Ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi: Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan ana bilim dallarında bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Başkoordinatör: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme süreci içinde yürütülmesi ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için görevlendirilmiş öğretim üyesini,

f) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

g) Dekanlık: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ğ) Ders kurulu: Eğitim programının dönem I, II ve III’te geçen ve birbiriyle ilişkili sistem ya da konu gruplarından oluşan entegre edilmiş bilgi, beceri ve tutum hedefleri olan multidisipliner eğitim ünitelerinden her birisini,

h) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üyesini,

ı) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

i) Diploma eki: Yükseköğrenim diplomalarına eklenen, Avrupada akademik ve mesleki becerilerin tanınmasını sağlayan, verilen kişinin devam ettiği ve başarıyla tamamladığı eğitimin şeklini, düzeyini, şartlarını, içeriğini ve durumunu tanımlayan belgeyi,

j) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

k) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretimi program değerlendirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim üyesini,

l) Entegre sistem: Ders kurullarında hücre, organ ve/veya sistem temelli konuların ilgili öğretim üyeleri/ana bilim dallarının katkısıyla birlikte işlendiği eğitim-öğretim modelini,

m) Fakülte: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesini,

n) Fakülte Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

o) Fakülte yatay geçiş komisyonu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay geçiş komisyonunu,

ö) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlanması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlayan komisyonu,

p) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ve öğrencinin alıp başarmak zorunda olduğu dersleri,

r) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soru bankasının oluşturulması ile soruların ve sınavların istatiksel analizlerinin yapılmasını sağlayan komisyonu,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

t)  Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,

u) Seçmeli ders: Öğrencinin, kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan; bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ile aldığı ve başarmak zorunda olduğu alan dışı seçmeli dersi,

ü) Seçmeli staj: Dönem IV, V ve VI’da dönem koordinatörünün onayı alınarak yapılacak stajı,

v) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,

y) Staj: Dönem IV, V ve VI’da ana bilim dallarında pratik ve/veya teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

z) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

aa) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üyesini,

bb) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

çç) Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Yatay Geçiş ve Önceki

Öğrenimin Tanınması, Kayıt Yenileme

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin Fakülteye kabulü, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen uluslararası öğrenci olmak,

ç) Önceden yükseköğretim öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,

şartlarından birinin sağlanması gerekir.

(3) Kayıt için ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki belgeler ile Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya resmî makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilir. E-Devlet üzerinden Üniversitenin ulaşabildiği belgeler istenmez.

(4) Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle birlikte şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde başvurmayan veya istenilen nitelikte belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(6) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi ya da öğrencinin Fakülteye kayıt yaptıramayacak şekilde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğunun tespiti durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Yatay geçiş ve önceki öğrenimin tanınması

MADDE 6 – (1) Başka bir üniversiteden Fakülteye yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK tarafından belirlenen esaslar, Senato tarafından belirlenen şartlar ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

(2) Adayların yatay geçiş başvurularını akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yatay geçiş uygulaması, sadece fiili olarak eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen dönem için söz konusudur.

(4) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yurt dışından yatay geçiş başvuruları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Fakülte yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Başka bir yükseköğretim programından ayrılarak Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, intibak ettirildikleri dönemden eğitime başlarlar; herhangi bir dönemin kurul içi derslerinden muafiyet talep edemezler.

(6) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları Fakültenin kurul dışı dersleri için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri kayıt işlemleri sırasında eksiksiz olarak Dekanlığa sunar; muafiyet işlemleri Fakülte yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır.

(7) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler daha önce lisans düzeyinde İngilizce hazırlık sınıfı okuyup başarılı olmuş olmaları durumunda veya Üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde yabancı dil muafiyet koşullarını sağlamaları durumunda ortak zorunlu yabancı dil dersinden talepleri üzerine muaf tutulurlar.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, akademik takvimde belirlenen süre içinde, varsa katkı payını yatırdıktan sonra kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Öğrencilerin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Süresi ve Öğretim Dili

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca görüşülerek Senatonun onayına sunulur; zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu akademik takvim üzerinde değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere Senatoya teklifte bulunabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi asgari 6 yıl, azami 9 yıldır.

(2) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te sınıf geçme, dönem IV, V ve VI’da staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle, öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı sınıfı, dönem IV, V ve VI’da kaldığı stajları tekrarlar.

(3) Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yıla başlamanın ön şartıdır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı en az 28 haftadan oluşur.

(5) Sürekli eğitim ve öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz.

(6) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları izin süreleri ile yabancı dil hazırlık programında geçen süreler, azami eğitim-öğretim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(7) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, ceza aldıkları süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(8) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Öğretim dili ve muafiyet

MADDE 10 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçe’dir.

(2) Yabancı dil muafiyet işlemleri, Üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde yürütülür.

(3) Uluslararası öğrenciler, Türkçe yeterlik belgesi alsın veya almasın, Fakültenin ortak zorunlu Türk dili dersini veya Senatonun uluslararası öğrenciler için önereceği muadil dersi/dersleri almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programı

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre bir sistemle yürütülür.

(2) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te, entegre sistem içinde yürütülen ders kurulları ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Dönem I, II ve III’te, ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dönem IV ve V’te eğitim-öğretim klinik dersler için teorik ve pratiğe dayalı stajlar/staj blokları şeklindedir. Dönem VI ise saha uygulamaları ve pratiğe dayalı stajlardan oluşan aday hekimlik (intern) dönemidir.

(3) Her eğitim-öğretim yılının sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılının eğitim-öğretim programı taslakları hazırlanır. Hazırlık sürecinde; ana bilim dallarınca ve dönem koordinatörlerince, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal çekirdek eğitim programının güncel hali esas alınır. Taslaklar hazırlanırken geri bildirimler, sonuç raporları, öğrenci başarı analizleri ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulur.

(4) İlgili dönemin/kurulun/dersin amacına uygun öğrenme hedefleri doğrultusunda, programların dikey ve yatay bütünlüğü ve işlerlik şartları dikkate alınarak hazırlanan taslaklar, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere akademik takvime yerleştirilir. Hazırlanan taslaklar, mezuniyet öncesi tıp eğitim kuruluna sunulur. Mezuniyet öncesi tıp eğitim kurulu, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir sonraki yılın eğitim-öğretim programını Fakülte Kuruluna sunar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen program Senatonun onayına sunulur. Program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilir.

(5) Öğrenciler, bir yarıyıl/dönemde açılan seçmeli dersler/stajlar içerisinden, belirtilen sayıdaki tercihlerini sıralayarak başvuru tarihi içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirirler. Öğrencinin tercihte bulunmadığı ders varsa veya yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayılarının belirlenen kontenjandan az veya çok olması durumunda dönem koordinatörü gerekli düzenlemeyi yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Krediler, Devam Mecburiyeti ve Mazeretler

Dersler

MADDE 12 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında, bir dönemin bütün derslerinden, uygulamalarından ve stajlarından başarılı olmadan bir üst döneme geçilemez.

(2) Öğrenciler, ortak zorunlu derslerden veya seçmeli derslerden başarısız olsalar bile bir üst döneme devam ederler. Ancak dönem IV’e başlamadan önce ortak zorunlu derslerin tümünden başarılı olmak şarttır.

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 13 – (1) Bir dersin belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü, dersin AKTS kredisini ifade eder.

(2) Her dersin AKTS kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir. Dersin AKTS kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak, ilgili ana bilim dalı akademik kurul kararı ve dönem koordinatörlüğü ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu kararı ile belirlendikten sonra Senatoda onaylanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS’dir.

Devam mecburiyeti

MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur, devamı izleme yöntemi Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Dönemi tekrar okuyan öğrenciler devam mecburiyetinden muaf tutulamaz, bu öğrenciler için de derslere devam mecburidir.

(3) Dönem I, II ve III’teki öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem I, II ve III’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın bu ders kurullarındaki teorik derslerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci, o ders kurulundan aldığı not sıfır olarak değerlendirilir ve sınava giremez.

b) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı, mazereti olsun veya olmasın, %30’u aşan öğrencilerin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yoktur. Bu öğrencilerin notu sıfır olarak değerlendirilir.

c) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saat ve üzeri pratik dersi bulunan ana bilim dalına ait pratik ders saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, o ana bilim dalına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenci pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

ç) Mazereti olsun veya olmasın bir ders kurulunda, 10 saatten daha az pratik dersi bulunan ana bilim dalına ait pratik derslerden, iki ders saatine katılmayan öğrenci, o ana bilim dalına ait pratik sınavına alınmaz ve pratik notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenci pratik sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

d) Meslekî beceri uygulamaları, bir bütün olarak değerlendirilir. Bir ders kurulundaki toplam meslekî beceri uygulamaları 10 saatten daha az ise 2 ders saatlik uygulamaya katılmayan, ders kurulundaki toplam meslekî beceri uygulamaları 10 saatten daha fazla ise ders saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan öğrencinin, o ders kurulundaki meslekî beceri pratik/uygulama notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenci meslekî beceri pratik/uygulama sınavından ayrıca baraj altı kalır.

e) Ders kurullarında öğrenci yoklamaları, dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Ders kurullarında yapılan yoklama, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci işlerine ders sonunda teslim edilir. Yoklamaların tasnifi, birleştirilmesi ve değerlendirilmesi işlemi Fakülte öğrenci işleri ve ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ders kurulu sonlarında ve dönem sonunda derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler dönem koordinatörlüğü tarafından Dekanlığa bildirilir ve devamsızlık durumu ilan edilir.

(4) Dönem IV ve V öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir staj, kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın, bir stajda teorik derslerin %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o stajın staj sonu ve bütünleme sınavına giremez. Bu öğrencilerin notu sıfır olarak değerlendirilir.

b) Staj derslerinde öğrenci yoklamaları, stajı veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Staj sonunda staja devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler, ana bilim dalı başkanlığı tarafından ilan edilir ve dönem koordinatörlüğü aracılığı ile Dekanlığa bildirilir.

(5) Dönem VI öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazereti olsun veya olmasın devamsızlığı %10’u geçen öğrencilerin notu sıfır olarak değerlendirilir.

b) Dönem VI stajlarında devamsızlık süresi %10’u geçmiyor ise öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, ana bilim dalının imkânları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazereti olsun veya olmasın telafi çalışmalarını yapmayan öğrencinin notu sıfır olarak değerlendirilir.

(6) Devamsızlıktan kalan öğrenciler ilgili dönemi/stajı aynen tekrar ederler; dönem/staj tekrarlarında da devam zorunluluğu şarttır.

(7) Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi sınavdan en az 1 gün öncesinde ilan edilir.

(8) Öğrencilerin aldıkları sağlık raporları devamsızlıktan sayılır.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Senato tarafından belirlenen sebepler veya sağlık nedeniyle öğrencinin mazeretli sayılmasına, öğrencinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sınav günü alınan sağlık raporlarında raporun tarihiyle birlikte saatinin de belirtilmiş olması şarttır.

(3) Sağlık mazereti, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin yeni bir sağlık raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelendirmesi gerekir.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi şarttır. Daha sonra yapılan başvurular veya sunulan raporlar işleme konulmaz.

(5) Mazereti kabul edilmiş olsa bile öğrencinin devam şartını yerine getirmiş olması gerekir.

(6) Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katılma sebebiyle görevli/izinli sayılma durumunda;

a) Öğrencilerin görevli/izinli sayıldıkları süreler devamsızlıktan sayılmaz.

b) Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders kurulları/stajlar için ana bilim dallarının imkânları ölçüsünde belirlenen gün ve saatlerde, aday hekimlik öğrencileri ise devamsız olduğu günleri aday hekimlik eğitiminin sonunda telafi eder.

c) İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya aday hekimlik dönemindeki stajların devam şartını karşılamıyor ise ders/stajdan devamsız sayılırlar.

ç) Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak ders kurulları/stajlarda teorik derslerin %40’ından fazlasına katılmayan veya pratik derslerin ve uygulama çalışmalarının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler her durumda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar, ilgili ders kurulundan sıfır notunu alırlar ve ilgili stajı tekrar ederler. Aday hekimlik döneminde ise ilgili staj süresinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar ve ilgili stajı tekrar ederler.

(7) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

b) Ders kurulu mazeret sınavı, Yönetim Kurulunca belirlenen günde yapılır.

c) Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

ç) Mazeret sınavının biçimi ve uygulanış şekli, ilgili koordinatörlük/ana bilim dalı tarafından belirlenir.

d) Dönem sonu sınavı ve staj sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara devamsızlık nedeni dışında giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

e) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İzinli Ayrılma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

İzinli ayrılma

MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yıl/dönem izni verilebilir. Bir öğrenci en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak toplam iki yıl için izinli sayılabilir. Ancak, sağlık raporu uyarınca yapılacak izin işlemlerinde bu süre şartı aranmaz.

(2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

(3) Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Bir yıl süreli ara verme izni, dönem başlangıcından o dönem sınavlarının sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

(5) Öğrencinin hastalık mazereti nedeniyle izinli ayrılabilmesi için en az 6 haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen bir sağlık kurulu raporunu sunması gerekir.

Başvuru şekli ve süresi

MADDE 17 – (1) İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve ilgili belgeler ile birlikte Dekanlığa yapılır.

(2) İzin isteklerinin, en geç derslerin başlamasını takip eden ilk hafta içinde yapılması esastır; bu süre bittikten sonra yapılacak başvurular, ani hastalık ve beklenmedik durumlar hariç, işleme konulmaz.

İzin dönüşü

MADDE 18 – (1) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde gerekli işlemleri yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce öğrenimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurulu raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelendirmeleri gerekir.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuatta azami öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı silinir:

a) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi.

b) Yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmesi.

c) Üniversite tarafından Üniversiteden çıkarma cezası alması.

ç) İlgili mevzuatta belirtilen şekilde örgün olmayan öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespiti.

d) Kayıt işleminin, eksik belge veya sahte belge ile yapıldığının veya kayıt hakkı kazanamadığının anlaşılması.

e) Öğrencinin vefat etmesi.

(2) Üniversiteden kayıt silme işlemleri birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri hariç Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi tamamlandıktan sonra Dekanlık oluru ile kaydı silinir.

(3) Yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler hariç olmak üzere kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Kaydı silinen öğrencinin durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilir.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri ve kendi isteği ile kayıt sildirenlerin veya Üniversiteden çıkarılanların dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar ve Notlar

Dönem I, II ve III sınavları ile ilgili esaslar

MADDE 21 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 14, en geç 21 gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavından itibaren en erken 14, en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve dönem sonu sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

ç) Meslekî beceri uygulamaları sınavı: Meslekî beceri uygulamaları olan her ders kurulunda yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlıkça belirlenen tarihte yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı hakkı verilmez. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(2) Sınav sonucu, analizler ve gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 7 iş günü içinde açıklanır. Tüm sınav notları, ilgili koordinatörlük tarafından Dekanlığın onayı ile ilan edilir.

Dönem I, II ve III sınavlarında başarının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kurul sınavları yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulaması olan kurullarda yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak pratik-uygulama ve/veya sözlü sınav da yapılabilir. Meslekî beceri eğitimi ve benzeri diğer eğitim uygulamaları için farklı değerlendirme yöntemleri belirlenebilir.

b) Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik/uygulama sınavının kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

c) Soru sayısı, o sınavdaki toplam soru sayısının %5’inden daha az olan dersler için ilgili dönem koordinatörü tarafından baraj uygulamasının birleştirilmesine karar verilebilir.

ç) Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik ve pratik puanlar toplanarak ders kurulu sınav puanı bulunur. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Herhangi bir dönemin ders kurulları not ortalamasını hesaplamak için; o dönemdeki her bir kurulun AKTS değeri, o kuruldan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu kurulların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilecek şekilde yuvarlanır.

(3) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları, yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak pratik (uygulama) ve/veya sözlü sınav da yapılabilir.

(4) Başarılı sayılabilmek için ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorunludur.

(5) Ders kurulları dönem sonu başarı notu, ders kurulları ortalama notunun %60’ı ve dönem sonu sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(6) Ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerin yürütülmesinde ve sınavlarının değerlendirilmesinde 12/1/2020 tarihli ve 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı

MADDE 23 – (1) Ders kurulları ortalama notu 75 ve üzerinde olan ve her bir ders kurulundan en az 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin, dönem sonu sınavına girme zorunlulukları yoktur. Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde eden ve bu sınava girmeyen öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde etmiş olmasına rağmen söz konusu sınava katılmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini sınav tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin ders kurulları dönem sonu başarı notu hesaplanırken ders kurulları ortalama notu ve dönem sonu sınavından aldıkları not değerlendirmeye alınır.

Dönem tekrarı

MADDE 24 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı notu veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı notu ve ders kurulları dönem sonu başarı notu bu Yönetmelikte belirtilen puanların altında olan öğrenci, başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler dönemi tekrar ederler, sınavlara yeniden girerler ve derslere devam ederler.

Dönem IV ve dönem V stajları

MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler staj uygulaması şeklinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması açılabilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluşturulabilir. Staj programları, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal çekirdek eğitim programının güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.

(2) Dönem IV ve V stajları öncelikli olarak Fakültede yapılır. Ancak öğrenci akredite bir tıp fakültesinde staj yapmak için başvurabilir. Başka bir fakültede staj yapacak öğrenci sayısı, başvuran öğrencinin bulunduğu staj grubundaki öğrenci sayısının %20'si ile sınırlıdır. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda başvuru tarihine kadarki not ortalamasına göre sıralama yapılır, not ortalaması en yüksek öğrenci/öğrenciler stajlarını diğer fakültede yaparlar. Bir eğitim döneminde başka fakültede yapılabilecek staj süresi 3 ay ile sınırlıdır.

Staj sınavı

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavları, ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenen ve önceden ilan edilmiş olan yöntemle yapılır.

(2) Sınavlar; yazılı sınav ve/veya sözlü ve/veya pratik (hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri uygulamalı) sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak da yapılabilir. Sözlü ve/veya pratik sınavlar ana bilim dallarının olanakları ölçüsünde yapılandırılmış sınavlar şeklinde yapılır. Ödev, proje, klinik performans ve benzeri değerlendirme yöntemleri stajda uygulanacaksa, bu değerlendirme yöntemlerinin staj sınavına katkıları ana bilim dalı kurul kararı ile belirlenir.

(3) Staj sınavından başarılı sayılmak için yapılan sınavların her aşamasından en az 60 puan almış olmak gereklidir. Staj notu, tüm aşamaların toplanıp aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

(4) Staj sınavları ana bilim dalında ders veren öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilir. Sözlü ve pratik sınavlar en az iki öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Ana bilim dalındaki öğretim elemanı sayısı az ise, diğer ana bilim dallarından sınavın yürütülmesine destek için öğretim elemanı desteği alınabilir.

(5) Staj sınav sonuçları ilgili ana bilim dalı tarafından en geç 5 iş günü içinde ilan edilir; dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler.

(2) Bütünleme sınav tarihi o dönemin son stajının bitiminden en az 5 gün sonra başlayacak şekilde programlanır.

(3) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler tekrar ettiği stajın sonunda sınava alınır. Başarısız olan öğrenciler aynı stajın bir sonraki staj sonu sınavı gününde bütünleme sınavına alınır.

(4) Dönem IV ve V’te o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan bir üst sınıfa geçilemez.

(5) Dönem IV ve V’te staj tekrarlayan öğrenci, bu stajı bir sonraki yılın ilk öğrenci grubu ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğrenim programının elverdiği bir zamanda yeni öğrenci grubu ile dönem V veya dönem VI öğrenimine başlayabilir.

(6) Dönem IV veya V’te, tek bir staj hariç tüm stajlarını başarıyla geçen ve bir üst döneme başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere; kaldıkları bu stajdan devam almış olmaları şartıyla, bir sonraki eğitim-öğretim yılının dönem V veya dönem VI’ya başlama tarihinden önce, bütünleme sınavına ek olarak, yalnızca bu staj için bir defaya mahsus olmak üzere ek sınav hakkı verilir. Başarılı olan öğrenciler dönem V veya dönem VI’ya başlatılırlar, başarısız olanlar ise stajı tekrar alırlar.

(7) Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(8) Dönem IV ve V’te, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazeretle de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve bu öğrenciler stajı tekrar ederler.

(9) Staj bütünleme notları, sorumlu ana bilim dalı tarafından ilan edilir ve dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 28 – (1) Sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez. Sınavlar, Fakülte tarafından çıkarılan sınav kılavuzunda tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği

MADDE 29 – (1) Sınavlara girebilmek için öğrencilerin kayıt, devam zorunluluğu ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmeleri şarttır.

(2) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek ve öğrenci kimlik kartını sınav sorumlusuna ibraz etmek zorundadır.

(3) Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın, girmediği sınavdan veya sınavın herhangi bir kısmından başarısız sayılır; notu bu sınav veya sınav kısmı için sıfır olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin girme hakkı olmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunan öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlem yapılır. Kopya çeken veya yapılan soruşturma sonucunda kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır olarak değerlendirilir.

(6) Sınavlar, resmî tatiller hariç olmak üzere cumartesi günleri ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(7) Sınav sonuçları dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencilere sınav soru ve cevapları ile ilgili sınav sonrasında geri bildirim verilir.

Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve katsayılar

MADDE 30 – (1) Fakültede ders kurulları ve stajlar için yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Puan               Harf Karşılığı             Katsayısı              Başarı Derecesi

90-100                   AA                         4,00                 Mükemmel

85-89                     BA                         3,50                 Çok iyi

80-84                     BB                         3,00                 İyi

75-79                     CB                         2,50                 İyi-yeterli

60-74                     CC                         2,00                 Yeterli

55-59                     DC                         1,50                 Yeterli-geçer

50-54                     DD                         1,00                 Koşullu-geçer

0-49                        FF                         0,00                 Başarısız

                               GR                         0,00                 Sınava Girmedi

                               DZ                         0,00                 Devamsız

                              MU                                                 Muaf

(2) Tablodaki harflere göre;

a) Bir ders, bir dönem ve/veya bir stajdan (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi, o dönemi ve/veya o stajı başarmış sayılır.

b) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için bir dersten (DC) (Yeterli-geçer) ve (DD) (Koşullu-geçer) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.

c) Bir ders, bir dönem ve/veya bir stajdan (FF), (GR) ve (DZ) notlarından birisini alan öğrenci o dersten/dönemden/stajdan başarısız sayılır.

ç) DZ: Teorik ve/veya uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrencinin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yoktur.

(3) Ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerin yürütülmesinde ve sınavların değerlendirilmesinde İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sınav sonuçları harf notu olarak veya 100 tam not üzerinden ilan edilir.

(5) Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması şu şekilde hesaplanır:

a) Dönem not ortalaması hesabı: Öğrencinin ilgili dönemde aldığı kurulların harf notu katsayısı, bu kurula ait kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanır ve kredi değerlerinin toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak verilir.

b) Genel not ortalaması hesabı: Öğrencinin ilk beş dönemden aldığı dönem not ortalamaları toplanır ve bu değer beşe bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak verilir.

c) Dönem ve genel not ortalaması hesabında, tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

ç) Muaf olunan ders için muafiyet sınavına girilerek alınan not, dönem ve genel not ortalaması hesabına katılır.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Sınav sorularına yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten sonraki en geç 3 iş günü içinde Dekanlık öğrenci işleri birimine yapılır. Öğrenci, itirazını desteklemek üzere ek belge sunabilir. Dekanlık, itirazları bir üst yazı ile ilgili dönem koordinatörüne iletir. İtirazlar bir dekan yardımcısı başkanlığında, dönem koordinatörü ve bir koordinatör yardımcısından oluşan 3 kişilik kurul tarafından incelenir. Kurul, ilgili öğretim üyesinden itiraz edilen sınav sorusunun şekil, bilgi, içerik ve benzeri hususlar açısından hatalı olup olmadığı yönünden değerlendirmesini talep eder; öğretim üyesi, sınav soru itiraz formuna yazdığı cevabını tıbbi literatür desteği ile kurula sunar. Kurul, gerektiğinde ilgili bilim alanındaki başka öğretim üyelerinin görüşüne de başvurabilir.

(2) Sınav notuna yapılacak itirazlar, sınav sonucu ilan edildikten sonraki en geç 3 iş günü içinde, Dekanlık öğrenci işleri birimine yapılır. Dekanlık, itirazları üst yazı ile ilgili ölçme değerlendirme kuruluna iletir. İtirazlar, ölçme değerlendirme kurulunca belirlenen 3 kişilik bir inceleme kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) İtirazlar 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve dekanlığa iletilir. İtiraz sonucunda yapılan yeni değerlendirme sonucuna tekrar itiraz yolu kapalıdır.

(4) İptal edilen sınav sorusu veya soruları olursa sınav, kalan toplam soru sayısı üzerinden değerlendirilir.

(5) Notların ilanından sonra not değişikliğini gerektiren bir hususun ortaya çıkması durumunda, bu değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aday Hekimlik Dönemi Eğitim Esasları

Aday hekimlik dönemi eğitim esasları

MADDE 32 – (1) Aday hekimlik (intern) dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını, bu mesleği yalnız başına en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aday hekimlik dönemi, aralıksız olarak en az 9 en fazla 12 ayı kapsar.

(3) Aday hekimlik döneminde klinik dersler stajlar halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçirilerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması getirilebilir.

(4) Fakültenin, aday hekimlik uygulaması yapılan her bir ana bilim dalında öğretim üyelerinden biri, eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için ana bilim dalı aday hekimlikten sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirilir ve koordinatörlük aracılığı ile Dekanlığa bildirilir. Bu öğretim üyesi, ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

(5) Aday hekimlik döneminde öğrenci, acil servis, klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım ve saha çalışmaları gibi alanlarda öğretim elemanı kontrolünde çalışır.

(6) Aday hekimlik dönemi öğrencileri, eğitim gördükleri ana bilim ve bilim dallarının koşullarına uymak, nöbet tutmak; ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri diğer bilimsel faaliyetlere katılmak zorundadırlar.

(7) Aday hekimlik döneminde, her ana bilim dalında yapılan çalışma sonunda öğrencinin başarı durumu; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, meslekî bilgisi, iş birliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve öğrenci staj karnesi göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Öğrencilerin bir stajda başarılı olarak değerlendirilebilmesi için devam şartlarını sağlamış ve ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenen aday hekim yeterlilik değerlendirmesinden en az 60 puan alması gerekir. Öğrencilerin aday hekim yeterlilik değerlendirmesi ve staj karnesi, staj bitiminde ana bilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa iletilir.

(8) Aday hekimlik dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye, ilgili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak, başarısız olduğu staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır.

(9) Aday hekimlik dönemi, Fakültenin ana bilim/bilim dallarında yapılır. İnternlik programının bir staj dilimindeki eğitim, Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinde akredite tıp fakültelerinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı tıp eğitimi kurumlarında yapılabilir. Başka bir fakültede internlik yapacak öğrenci sayısı, başvuran öğrencinin bulunduğu intern grubundaki öğrenci sayısının %20'si ile sınırlıdır. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda başvuru tarihine kadarki not ortalamasına göre sıralama yapılır, not ortalaması en yüksek öğrenci/öğrenciler internliklerini diğer eğitim kurumunda yaparlar. Öğrenciler yurt içi veya yurt dışı staj tercihlerini, programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.

(10) İnternlik dönemi öğrencileri öğrenimlerini; YÖK tarafından tanınan herhangi bir değişim programı kapsamında yurt içindeki ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki tıp eğitimi kurumlarında yapabilirler. Staj değişim programı kabul edilen süresinde tamamlanır. Bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması yoktur.

(11) Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Yönetim Kurulunun uygun kararı ile aday hekimlik stajlarından bir veya birkaçını fakültede yapabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet Durumu, Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti ve Diplomalar

Mezuniyet durumu

MADDE 33 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen 6 yıllık eğitim sırasında alması gereken zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersleri alarak bunların tümünden başarılı olan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve mezuniyet için en az 360 AKTS’yi tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması ve talep etmeleri halinde diploma eki verilir. 6 yıllık eğitim sonunda elde edilen mezuniyet ağırlıklı not ortalaması transkriptte tıp eğitimi mezuniyet notu olarak gösterilir.

Mezuniyet genel not ortalaması

MADDE 34 – (1) Mezuniyet genel not ortalamasını hesaplamak için; her dönemde öğrencinin dönem not ortalaması, dönem not ortalamalarına katılan toplam kredi değeri ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, dönem not ortalamasına katılan derslerin toplam kredi değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti

MADDE 35 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyet genel not ortalaması esas alınır.

(2) Hesaplanan genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla dönem III, dönem II, dönem I, dönem IV, dönem V ve dönem VI olacak şekilde dönem not ortalamaları kıyaslanır; dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır.

(3) İlk üç dereceye girebilmek için öğrencilerin, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında, yıl ve süre kaybetmemiş, dönem ve staj tekrarı yapmamış olması şartlarını sağlaması zorunludur.

(4) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi Dekanlık tarafından ilan edilir, bu öğrencilere belge verilir ve Fakülteden dereceyle mezun olan öğrenciler defterine kaydedilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 36 – (1) Mezuniyet genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak taltif edilirler. Bu öğrencilerin onur ve yüksek onur belgeleri, diplomalarıyla birlikte verilir ve isimleri dekanlık tarafından Fakülte onur ve yüksek onur öğrencileri defterine kaydedilir.

(2) Onur ve yüksek onur öğrenci belgesi verilmeyecek haller şunlardır:

a) Üniversite öğrenciliği süresince, uyarma cezası dışında, disiplin cezası almış olmak.

b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmiş olmak.

c) Dönem veya staj tekrarı yapmış olmak.

Diplomalar

MADDE 37 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Komisyonlar, Komisyonların Kurulması ve Değiştirilmesi

Komisyonlar

MADDE 38 – (1) Dekanlık kurul ve komisyonlar kurabilir, olanların ismini değiştirebilir, birleştirebilir veya kurul ya da komisyonları kaldırabilir.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu

MADDE 39 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, Fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirilip geliştirilmesini sağlayan komisyondur.

(2) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu; Dekan, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, başkoordinatör ve dönem koordinatörleri ile fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur. Dekan, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun başkanıdır.

(3) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, yılda en az dört kez toplanır.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun görevleri

MADDE 40 – (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlgili dönem ve bu döneme ait kurulların eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, program değerlendirme süreci içinde yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlamak; dönem programlarının birbiri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz önünde bulundurarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını bütüncül olarak değerlendirip son şeklinin verilmesini sağlamak.

b) Dönem koordinatörlükleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlendirmek ve son şeklini vermek.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek üzere programda değişiklik yapmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte değerlendirmek.

e) Fakültede yapılan sınavların sonuçlarını incelemek, başarı durumunu değerlendirmek ve gereğinde iyileştirici düzenlemeleri yapmak.

f) Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri tespit etmek, ders eğitim araçları ile bunların alt yapısını değerlendirerek gereğinde iyileştirici düzenlemeleri yapmak.

g) Eğitim-öğretime ilişkin mevzuatı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri saptamak.

ğ) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve değerlendirmek.

h) Eğitim-öğretim gereksinimleri ve tüm faaliyetlerle ilgili inceleme, araştırma ve proje önerilerini değerlendirmek.

ı) Mezuniyet öncesi öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel için geri bildirim formlarını hazırlamak, uygulamak, ilgili verileri toplamak ve değerlendirmek.

i) Dekanlık tarafından talep edilen diğer çalışmaları yapmak.

Başkoordinatör

MADDE 41 – (1) Başkoordinatör, Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının, amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda ve program değerlendirme süreci içinde hazırlanmasını, yürütülmesini ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(2) Başkoordinatör, Dekan tarafından görevlendirilir. Başkoordinatör, kendisine yardımcı/yardımcılar görevlendirilmesini teklif eder ve bunlar Dekanın onayı ile görevlendirilir. Yardımcılar, başkoordinatör ve dönem koordinatörlerine çalışmalarında yardım ederler.

Dönem koordinatörü

MADDE 42 – (1) Dönem koordinatörü, ilgili dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretim programının hazırlanmasına katkıda bulunan ve eğitim-öğretimin program değerlendirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş olan öğretim üyesidir.

(2) Dönem koordinatörleri, Dekan tarafından görevlendirilir. Dönem koordinatörleri, kendilerine yardımcı/yardımcılar görevlendirilmesini teklif eder ve bunlar Dekanın onayı ile görevlendirilir. Yardımcılar, dönem koordinatörlerine çalışmalarında yardım ederler.

(3) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını ilgili ana bilim dallarının görüşünü alarak başkoordinatöre ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonuna birlikte sunmak.

b) Sorumlu olduğu dönemin ders programının bütünlüğünü, entegrasyonunu ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumlu olduğu dönemin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Başkoordinatöre ve Dekanlığa bildirmek.

ç) Dönem I, II ve III’te sorumlu olduğu dönemin ders kurulu sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

d) Dönem IV ve V’te sorumlu olduğu dönemin sınavlarının ana bilim dalları tarafından hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek.

e) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açıklanmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

g) Her yıl, en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel görüşme oturumu düzenlemek.

ğ) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan elde edilen eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri, başkoordinatör aracılığı ile mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonuna iletmek.

h) Ders kurulu değerlendirme toplantılarına katılmak.

ı) Eğitim-öğretim sürecinin planlanması ve yürütülmesinde, ölçme değerlendirme kurulu tarafından yapılan anket sonuçlarından yararlanmak ve yapılan değişiklikleri paydaşlarla paylaşmak.

Ders kurulu başkanı

MADDE 43 – (1) Ders kurulu başkanı, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonunun önerdiği adaylar arasından Dekan tarafından dönem başında görevlendirilir.

(2) Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının hazırlık aşamasının yürütülmesinden ve sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur. Ders kurulu sınavlarıyla ilgili tüm işlemlerde Dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Staj eğitim sorumlusu

MADDE 44 – (1) Dönem IV ve V stajlarında eğitim veren her ana bilim dalındaki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Staj eğitim sorumlusu, ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörü ile iş birliği halinde çalışır ve stajın eğitim programına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Staj sınav sorumlusu

MADDE 45 – (1) Dönem IV ve V stajlarında eğitim veren her ana bilim dalındaki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj sınav sorumlusu olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Staj sınav sorumlusu, sınavların yapılmasından doğrudan sorumludur. Sınavların optik okuyucuda okutulması, sınava dair istatistiklerin alınması işlemlerini yapar. Staj sınavlarıyla ilgili tüm işlemlerde ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Ölçme değerlendirme komisyonu

MADDE 46 – (1) Ölçme değerlendirme komisyonu, öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi ve denetlenmesinden, soru bankası oluşturulmasından, soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin tamamının bütünlükçü bir sistem anlayışıyla ele alınıp sürekli ve stratejik olarak değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur.

(2) Ölçme değerlendirme komisyonu, Dekanın görevlendireceği en az 3 öğretim elemanından oluşur.

Ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi

MADDE 47 – (1) Dönem VI stajlarında Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan her ana bilim dalındaki öğretim üyelerinden biri eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 15 gün önce ana bilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Bu öğretim üyesi ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde ana bilim dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık

MADDE 48 – (1) Dekanlık tarafından, Fakültenin öğretim elemanları arasından her öğrenci için bir veya daha fazla akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akademik danışman/danışmanlar öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.

(2) Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterlilikleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmaktır. Danışmanlık için, eğitim-öğretim programında haftalık 2 ders saati zaman ayrılır ve ders programında gösterilir.

Öğrenci değişimi programları

MADDE 49 – (1) Fakültede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları, Rektörlüğün belirlediği şekilde Üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünün, Erasmus/Farabi/Mevlana Fakülte koordinatörlerinin, Başkoordinatörün, eğitimden sorumlu dekan yardımcısının ve ilgili dönem koordinatörünün koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Disiplin işleri

MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 51 – (1) Öğrenciler; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çizelgeleri ve diğer hususlarda Üniversite ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, posta adresleri ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri en geç 7 gün içinde Fakülte öğrenci işlerine bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler (duyurunun dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılmış olması durumunda) kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler. Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğrencinin ilgili birimin öğrenci işlerine en son bildirdiği adresine, konuyu belirten iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmek veya Fakültenin öğrenci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle ya da elden tebligatla yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmamasına bakılmaksızın, diğer işlemlerden herhangi birinin yapılmış olması, tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin adresine ulaşmış olması durumunda, PTT iade kartı üzerindeki tarih; aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın duyuru panosuna asıldığı günden sonraki yedinci gün tebliğ tarihi sayılır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 52 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Tıp Fakültesi ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Preklinik derslerinde beyaz önlük giymek zorunludur. Klinik uygulamalarında ise alt-üst beyaz veya lacivert yahut yeşil forma giymek zorunludur.

Yönerge

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda yönerge çıkarılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür.