4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez: Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim, kültür ve sanat dünyasına sunmak.

c) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliştirmek.

ç) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri geliştirmek.

d) Kültür, sanat ve edebiyat programları düzenlemek.

e) Örgün ve yaygın eğitim destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

f) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kültür ve sanat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademiler, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayımlar yapmak.

c) Kültür ve sanata ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla iş birliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek.

ç) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

d) Uluslararası ikili kültür anlaşmalarına dayalı olarak kültür sanat merkezinde sürekli ve süreli sergiler düzenlemek ve projeler geliştirmek.

e) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin sürekli ve süreli etkinliklerinde yer alacak eserleri çağdaş sunum teknik ve yöntemleri ile sergilemek, eserlerin özel koşullarına en uygun ve gelişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

f) Diyarbakırlı kültür sanat adamları ile alakalı anma ve vefa programları düzenlemek, Diyarbakır’ın tarih, kültür, folklor, musiki, edebiyat ve diğer alanlarda araştırma yapmak, yapılan araştırmaları yazılı olarak neşretmek.

g) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserleri tanıtıcı nitelikte broşür, katalog, dergi, film ve benzeri yayımları gerçekleştirmek ve yaymak.

ğ) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin etkinliklerinde yer alacak programlar ile ilgili araştırmalara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi dokümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ile arşiv kurmak.

h) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarında faaliyet icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, tiyatrolar, festivaller, bienaller, çalıştaylar, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

ı) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, ülkemizdeki kültür ve sanat bilincinin ve sevgisinin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirmek.

i) Diyarbakır’ın kültürel öğelerinin tanıtımı için toplantılar yapmak, Merkez bünyesinde tanıtım-rehberlik birimleri oluşturmak ve öğrencilere rehberlik kursları vermek.

j) Kültür sanat merkezi yerleşkesinin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve kontrol görevini yerine getirmek.

k) Kültür, tarih ve sanat ile ilgili bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayım etkinlikleri yapmak.

l) Üniversite bünyesinde yer alan birimlerle ve Diyarbakır ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek.

m) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitici faaliyetlerde bulunarak yerel tarih ve koruma bilincini geliştirmek ve belirli günlerde bölgedeki antik kentlere ve tarihi mekânlara geziler düzenlemek.  

n) Araştırma biriminin araştırmalarını destekleyici yönde faaliyetlerde bulunmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde tam zamanlı görev yapan, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak.

b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

ç) Merkezi idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek.

d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

e) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

g) Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken görevlendirmeler ile personel ve görev değişikliklerini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak ve bu programın yürütülmesini sağlamak.

(2) Müdür; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekilde düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin temel ve uygulamalı bilimler/sanat alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun dönemli kültür ve sanat hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planlamaları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırmacılardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koymak.

b) Müdürün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşüp karara bağlamak.

c) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunu özet olarak akademik birimlere aktarmak.

ç) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve tavsiyeleri içeren raporları, Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunmak.

d) Araştırmalar, bilimsel yayımlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar almak, kültür ve sanat kurumları ile ortak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama projelerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları denetlemek.

e) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek üzere Müdüre önermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş, kültür sanat alanlarında çalışmaları ve hizmetleri ile tanınan kişiler arasından iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilen üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.