4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malzeme teknolojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanları hakkında araştırma altyapısı oluşturmak, farklı disiplinlerdeki bilgileri birleştirmek, araştırma yapmak, yeni tasarımlar ve konstrüksiyonlar geliştirmek.

b) Girişimci ve sanayicilere yeni istihdam alanları oluşturmaları için yol göstermek, danışmanlık yapmak.

c) Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alışverişini sağlamak.

ç) Sektörün ihtiyacı olan uzman kalifiye eleman yetiştirmek.

d) Pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.

e) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.

f) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile özel sektörde faaliyet gösteren sanayici ve girişimcilerin her türlü ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanları ihtiyaçlarına cevap verebilmek.

g) Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ilgili mevzuatı çerçevesinde seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

ğ) Merkez imkânlarından faydalanmak isteyen ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile staj yapmalarını sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü teminine yardımcı olmak.

h) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çalışmalarını yürütürken ahşap, ahşap ürünleri, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malzeme teknolojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanları ile ilgili üretim faaliyetlerini eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak biçimde uygulamayı ön planda tutmak.

b) Endüstriyel tasarımlar konusunda bilimsel araştırmalar yapmak isteyen kişilere yardımcı olmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.

c) İç/dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap/ahşap ürünleri fiber, plastik ve benzeri donatı elemanları hakkında bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek; ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre danışmanlık hizmeti sunmak, ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.

ç) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlamak, ilgili eğitim faaliyetlerini, üretim ve uygulamaya dayalı olarak yürütmek, eğitim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

d) Merkez imkânlarından faydalanmak isteyen ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile staj yapmalarını sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü teminine yardımcı olmak.

e) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, rapor hazırlamak; iç/dış mekânlarda kullanılan donatı elemanlarını üretmek, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması, pazarlamasını ve satışını yapmak.

f) İç mekan-mobilya ve dekorasyon alanında kullanılan donatı elemanlarının elde edilmesinde kullanılan ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malzemelerin dekorasyon ve restorasyonda kullanımları ile ilgili eğitim faaliyetlerini üretim ve uygulamaya dayalı olarak yürütmek, eğitim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda ahşap, metal, plastik ve benzeri mamul, yarı mamul ve hammadde malzeme teknolojisi ile dekorasyon ve restorasyon alanında kullanılan donatı elemanlarını üretmek, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması, pazarlamasını ve satışını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresi sona ermeden görevden ayrılması halinde, aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan iki öğretim elemanı, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından görevlendirilen biri göreve vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan Merkezle ilgili konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulunun sekretaryası Merkezde görevli personeller arasından Müdür tarafından görevlendirilen bir personel tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma programını ve çalışma raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet ve ekipman Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.