3 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31530

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılık uzmanı ve sigortacılık uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda istihdam edilecek sigortacılık uzmanları ile sigortacılık uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,

b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

c) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu kadrolar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ç) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

e) Meslek personeli: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetleri yürüten sigortacılık uzman ve uzman yardımcılarını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Uzman: Sigortacılık uzmanını,

ğ) Uzman yardımcısı: Sigortacılık uzman yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Personelinin Görevleri ve Seçimi

Meslek personelinin görevleri

MADDE 4 – (1) Meslek personeli; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla Kuruma verilen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirmekle ve Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına ve görüşülmesine katkıda bulunmak, Ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların korunması için alınması gerekli tedbirleri belirlemeye katkıda bulunmak, araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlidir.

(2) Meslek personeli, etik davranış ilkelerine uygun davranmak, sır saklamak, adil ve tarafsız olmakla sorumludur.

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Kuruma uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır. Giriş sınavı, Kurumun hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Başkan tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı açıktan atama izni alınmış kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

(3) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.

(4) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri; Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav ilanı

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı, uzmanlık alanları ve/veya kontenjanları, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınav puanı, KPSS puan türleri ve taban puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, sınava son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, öğrenim dalına göre sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun resmî internet sitesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Aranan şartlar

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Kurumca duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS’den sınav ilanında yer alan puan türü ve/veya türlerinden taban puanı ve/veya puanları almış olmak.

ç) Kurumca gerekli görüldüğü takdirde, sınav ilanında belirtilen dillerden giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C)  düzeyinde puan almak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar giriş sınavına kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

İstenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Başvuru formu,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (başvuru formunda belirtilir),

c) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya barkodlu internet çıktısı,

d) Dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya barkodlu internet çıktısı,

istenir.

(2) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya giriş sınavı ilanında belirlenmesi halinde resmî internet sitesi üzerinden yapılır.

(2) İstenen belgelerin en geç, giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Başkanın ya da görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında ve Başkan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları arasından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkanın onayıyla öğretim üyeleri arasından veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman en fazla dört üye daha komisyonda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Giriş sınavı komisyonu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar alır. Komisyonda çekimser oy kullanılamaz. Kurum içinden tespit edilecek iki yedek üye, asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları ve toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, tespit sırasına göre komisyona katılır.

(3) Giriş sınavı komisyonu, sınav konularının belirlenmesi ve soruların hazırlanması, sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenmesi ve itirazların karara bağlanması ve sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütür.

(4) Sınavlara, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler giriş sınavı komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 11 – (1) Giriş sınavına süresi içinde başvuran adayların başvuruları incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tespit edilir. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca, aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınavdan en az 15 gün önce adaylara duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Yazılı sınav aşaması

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı aşaması, Kuruma alınacak personelin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik olarak Kurum tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan gerekli destek sağlanabilir.

(2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konularda ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe,  Ekonometri, Matematik, İstatistik, Aktüerya, Sigortacılık ve Finans alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.

(3) Sınav ilanında belirtilmek kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(4) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(5) Yazılı sınav için belirlenecek sınav konularına ilave olarak yabancı dil sınavı yapılabilir.

(6) Yazılı sınavda adayların fakülte veya öğrenim dallarına göre belirlenecek her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Yazılı sınavın uygulanması

MADDE 13 – (1) Sınavlar, Başkan tarafından görevlendirilen Kurum personelinin gözetiminde yapılır.

(2) Giriş sınavı komisyonu, sınav sonuçlarını en geç bir ay içerisinde Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başarılı olanların listesi, sonuçların teslimi tarihini takip eden iki iş günü içerisinde Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav aşaması

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sözlü sınav tarihi, Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Değerlendirme

MADDE 15 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla sıralamaya tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, birinci fıkrada belirtilen sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Sınav duyurusunda uzmanlık alanları itibarıyla alınacak personel sayısına yer verildiği hallerde, yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olmamış ise giriş sınavı komisyonunun önerisi üzerine uzmanlık alanları itibarıyla belirlenen kontenjanlar arasında sayısal değişiklik yapmaya, sınav duyurusunda ilan edilmek kaydıyla Başkan yetkilidir.

(4) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonucu başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.

(6) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü içinde giriş sınav komisyonu tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Atama için istenen belgeler

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan adayların atama işlemi yapılmadan önce aşağıda belirtilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekir:

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya onaylı sureti.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

c) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair beyan.

ç) Adli sicil beyanı.

d) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.

(2) İstenen belgeleri Kurumca bildirilen süre içinde teslim etmeyen adayların ataması yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yardımcılık süresi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe atandıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Yetiştirilme esasları

MADDE 18 – (1) Kurum, hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile uzman yardımcılarının yardımcılık dönemlerinde en iyi şekilde yetişmelerini sağlar.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Kişiliklerinin mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi,

b) Mesleki mevzuat ve uygulama ile inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazandırılması,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve etkin bilgisayar kullanma gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığının kazandırılması,

ç) Uluslararası güncel standartlarının, tekniklerinin ve ilkelerinin öğrenilmesi,

d) Yazışma yapma ve rapor yazma konusunda bilgi ve yetenek kazandırılması,

e) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi,

f) Meslekleriyle ilgili sosyal, kültürel ve özellikle uzmanlık gerektiren etkinliklere aktif olarak katılmalarının sağlanması,

g) Yönetici olmak için gerekli niteliklerin kazandırılması,

ğ) Yurt içi ve yurt dışında sigortacılık ve özel emeklilik sektöründeki uygulamaların ve eğilimlerin takibi alışkanlığının kazandırılması,

h) Sigortacılık ve özel emeklilik ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki her türlü kurum, kuruluş ve organizasyonlar nezdinde Kurumu en iyi şekilde temsil edebilme kabiliyetinin kazandırılması,

gibi amaçlara öncelik verilir.

(3) Uzmanlar; uzman yardımcılarının mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, teorik ve teknik bilgileri vermek, işlerin yürütülmesi hususunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak, yazılı ve sözlü ifade, takip ve denetim yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda gerekli yardımı yapmak ve yol göstermekle görevlidir.

(4) Mesleki eğitimin konuları, süresi, sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.

Yetiştirme programı

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde Başkan tarafından belirlenen usul ve esaslara göre mesleki eğitime tabi tutulur.

(2) Eğitim dönemi içerisinde daire başkanlıklarında fiilen görevlendirilen uzman yardımcılarının mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır. Uygulama çalışmaları, ilgili daire başkanlarının sorumluluğu altında yürütülür. Adayların, yetişme program ve gereksinmelerine göre hangi tür inceleme ve araştırmalarda, hangi birimlerde, ne kadar süre ile çalışacakları Başkan tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez Hazırlama

Tez konusunun belirlenmesi ve teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığında en az 24 ay hizmet süresini dolduran uzman yardımcıları tarafından Kurumun çalışma alanları ile uzman yardımcısının Kurumda çalıştığı konular dikkate alınarak, üç farklı tez konusu ile tez konularına göre belirlenecek danışman adayı Başkana sunulur. Başkan, tezin konusunu ve danışmanı belirler. Tez danışmanları, kurul başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları veya uzmanlar arasından seçilebilir.

(2) Uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için 12 ay süre verilir.

(3) Tezin, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak bilimsel çalışma etiğine uygun şekilde hazırlanması gerekir. Tezler, Kurum tarafından yayımlanan Tez Hazırlama Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanır.

(4) Uzman yardımcıları hazırladıkları tezlerini süresi içerisinde, bağlı bulundukları daire başkanlığı aracılığıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(5) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek süre verilebilir.

Tez jürisi

MADDE 21 – (1) Tez jürisi, Başkan tarafından başkan yardımcıları, daire başkanları veya grup başkanları arasından belirlenecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde öğretim üyeleri arasından en fazla iki üye daha tez jürisine ilave edilebilir.

(2) Tez jürisi, asıl üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya katılamamaları durumunda, yedek üyeler tespit sırasına göre tez jürisine katılır.

Tezlerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kendisine intikal eden tezleri, en geç üç gün içinde tez jürisi üyelerine intikal ettirir.

(2) Tez jürisi, Kurum tarafından yayımlanan Tez Okuma ve Değerlendirme Kılavuzu kapsamında en geç iki ay içinde tezlerle ilgili değerlendirmesini yaparak uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.

(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az 70 puan olması zorunludur.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, mesleki bilgi ve mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan ibarettir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 24 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışılmış olması,

b) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması,

şarttır.

(2) Üç yıllık süreye aylıksız izinde geçen toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dâhil değildir.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkanın başkanlığında veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında olmak üzere Başkan tarafından başkan yardımcıları, daire başkanları veya grup başkanları arasından belirlenecek toplam beş asıl üye ile iki yedek üyeden oluşur. Yeterlik sınav komisyonu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar alır. Komisyonda çekimser oy kullanılamaz. Kurum içinden tespit edilecek iki yedek üye, asıl üyelerin herhangi bir nedenle yeterlik sınav komisyonuna katılamamaları ve toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, tespit sırasına göre komisyona katılır.

(2) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavının tarihi ve duyurusu

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, 17 nci maddede belirtilen yardımcılık süresinin ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesini müteakip yapılır ve sınavın yapılacağı tarihten en az iki ay önce sınav tarihi ve yeri uzman yardımcılarına duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 27 – (1) Yazılı sınav grupları ve konuları yeterlik sınav komisyonu tarafından aşağıda belirtilen konulardan seçilerek oluşturulur ve 26 ncı madde çerçevesinde yapılacak duyuruda belirtilir:

a) Genel sigortacılık ve özel emeklilik sistemi bilgisi.

b) Finans, muhasebe ve mali analiz.

c) Hukuk (Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile Ceza Hukukunun ilgili bölümleri ve bunlara ilişkin mevzuat hükümleri).

ç) Aktüerya bilimleri, sigorta tekniği ve uygulama esasları ile özel emeklilik sistemi uygulama esasları.

d) Mesleki mevzuatın değerlendirilmesi ve yorumlanması (5684 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Kanun, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamdaki ikincil düzenlemeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ve sigorta hukukuna ilişkin hükümleri).

e) Diğer mevzuat (14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bunlara ilişkin mevzuat hükümlerinin sigortayı, sigortacılığı, özel emekliliği veya Kurulu ilgilendiren hükümleri).

f) Uzman yardımcıları için fakülte veya öğrenim dallarına göre yeterlik sınav komisyonu tarafından adayların uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenecek konular.

(2) Sınava girecek uzman yardımcılarının öğrenim dalları ile istihdam edileceği uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yeterlik sınavı konuları yeterlik sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en erken bir ay, en geç altı ay sonra tekrar sınava çağrılır.

(5) Yazılı sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Başkan tarafından belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 28 – (1) Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, uzman yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamaz.

(2) Sözlü sınav uzman yardımcılarının;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yeterlik sınav komisyonu üyeleri tarafından verilen notların ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en erken bir ay, en geç altı ay sonra tekrar sınava çağrılır.

(6) Sözlü sınava ilişkin diğer tüm usul ve esaslar Başkan tarafından belirlenir.

Yeterlik sınav notu ve sonucu

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları aritmetik ortalamasından oluşur. Yeterlik sınav notu ortalaması, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olan uzman yardımcıları yeterlik sınavında başarılı sayılır ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.

(2) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla yeterlik sınavı komisyonu tarafından belirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.

Uzmanlığa atanma

MADDE 30 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

MADDE 31 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik sınavı sürecinde iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uzman yardımcılığı kadrolarında görev yapanların tez savunması ve yeterlik sınavları, Kuruma atandıkları tarihten önce tabi oldukları mevzuata göre yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak jüri ve komisyonlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.