2 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31529 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2021 tarihli ve 31451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (l) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,”

“l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer, proje, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve uygulamalarından oluşan eğitim-öğretim programını,”

“t) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen; merkezî olarak yapılan yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Bir lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, EABDB’nin ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşlerinden sonra Senatonun onayı ile karar verilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitim-öğretimi üzerine yapılacak eğitim-öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bu şekilde belirlenen kontenjanlar Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları ilgili EABDB tarafından yürütülür. Lisansüstü programlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ilgili EABDB’nin sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için ilgili EABDB’ye başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların başvurduğu alana uygun bir lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların başvurduğu alana uygun bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki herhangi bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu EABDB’nin onayı ile Üniversitedeki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlıklarına yapılır ve uygun görülenler Enstitü Yönetim Kuruluna iletilerek değerlendirme sonunda olumlu karar verilen başvurular onay için Rektörlüğe gönderilir. Bu öğrencilere özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin not çizelgeleri verilir; muafiyet işlemleri ise kayıtlı olduğu EABDB tarafından yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslere yazılma, ders ekleme-ders bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyılın eğitim programında mevcut olan zorunlu dersler ile danışmanın uygun görüşünü alarak belirlenen seçmeli derslere yazılırlar. Ayrıca danışmanının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya yazılarak devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi haftalık yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma yaz öğretiminin birinci haftası sonuna kadar yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenciler her yarıyılın yedinci haftasının sonuna kadar yazıldıkları derslerin birinden çekilebilirler. Çekinilen ders öğrencilerin not çizelgesinde yer alır. Öğrenciler, çekinilen dersin yerine kendi yarıyılında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında başka bir derse kayıt yaptıramazlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato yetkilidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, EABD’deki her öğretim elemanı, her eğitim-öğretim yılının başlamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili son beş yılda yaptığı yayınları, bildirileri, yürüttüğü veya katıldığı projeleri ve varsa diğer akademik çalışmalarının listesini EABDB’ye yazılı olarak verir. Bu bilgiler Enstitü Müdürlüğüne gönderilir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile EABDB’ye başvurur. Bu başvurular EABDB tarafından değerlendirilerek, doktora programındaki her öğrenci için bir tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve Enstitü Müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Enstitü tarafından tezin on beş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe ve fakültelere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, Enstitü Müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporlarını alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verirler. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili Enstitü Müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzaktan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 32 nci maddenin dördüncü fıkrası ile 45 inci maddenin üçüncü fıkrası 2021-2022 güz yarıyılı eğitim-öğretim döneminden önce kayıt olan öğrenciler için uygulanmaz.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/4/2021

31451