2 Temmuz 2021 Tarihli ve 31529 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

––  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/13, K: 2021/31 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


2/7/2021 tarihli ve 31529 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler ile Kurul Kararı yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.