30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31527

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE

DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “basılır;” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigara birim paketleri, sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin konulduğu yan yüzeylerinin yüksekliği 20 milimetreden daha küçük dikdörtgen prizma ya da benzeri şekildeki paketler ve poşet paketlerde yer alan birleşik sağlık uyarılarının bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisi, bırakma bilgisi metninin kapatılmaması ve görünebilir olması kaydıyla bandrolle kısmen kapatılabilir, diğer paketlerde yer alan sağlık uyarıları,” ibaresi, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Silindir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dik poşet” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sigara birim paketinin en geniş arka yüzeyinin %100’ünü, sigara birim paketinin en geniş ön yüzeyi ile sigara dışındaki tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin en az %85’ini kaplar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin özel kurallar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanır.”

“(4) Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrol ile kısmen kapatıldığı durumlarda birleşik sağlık uyarısı aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alır.

b) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar. Dik poşet paketlerde bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %10’unu kaplar.

c) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.

ç)  Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar, bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.

d) Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekildeki  paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilir.

(5) Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Miktar bilgisi, sigara birim paketlerinin alt yüzeyine, sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine, tek satırda, ayırt edici ibare puntosunda uygulanır. Miktar bilgisi sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve diğer tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılır.”

“(7) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, sert karton malzemeden yapılan sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine bulunduğu alanda dikey ve yatay olarak ortalanmış, yumuşak paketlerde yan yüzeylerden birine, sigara grupmanlarının kısa yan yüzeyine, sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana görünebilir şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanır. Bu uyarı, içimlik tütün mamulleri grupmanlarında bulundukları alanda dikey ve yatay ortalanmış olarak uygulanır.”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bandrollü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bırakma bilgisi metninin görünebilir olması kaydıyla bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisinin kısmen kapatılması dışındaki birleşik sağlık uyarısı ihlali olan birim paketleri haiz ve ithalat izni ve/veya piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan tütün mamullerinin; üretimine, ithalatına, piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine ve piyasaya arzına, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay sonra son verilir. Bu süre içinde bu Yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2019

30701

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2019

30814

2-

31/12/2020

                      31351 (5. Mükerrer)