29 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31526

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvuru koşulları ve istenilen belgeler ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla; öğrenci kontenjanları ise ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim/ana sanat dalı intibak komisyonunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.”

“(8) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenen belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınan Enstitü Kurulu kararı doğrultusunda ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların ön değerlendirmesi ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır ve ön değerlendirme puanına göre yapılan sıralama sonucunda kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağırılır.”

“Kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler danışman onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Seçmeli derslerin sayısı ve içeriği ilgili programın müfredatına uygun olarak, ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve danışmanlar tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tezli yüksek lisans ve doktora danışmanı, Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere uygun öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili bilim/ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile ondokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sınav evrakı, cevap anahtarı, sınav yoklama listesi ve diğer basılı belgeler sınav sonuçlarının ilanından itibaren ilgili öğretim üyesi tarafından en az 2 yıl süreyle saklanır.”

“İlgili ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve/veya gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin tez teslim tarihinden önce tez çalışmasıyla ilgili, kendisinin veya kendisiyle birlikte tez danışmanının yazar olarak yer aldığı, ana bilim/ana sanat dalının uygun göreceği bir kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri sunmuş olması veya ilgili ana bilim/ana sanat dalının uygun göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış makalesinin bulunması ya da yayın kabul yazısı almış olması ve ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir. İlgili etkinlikte veya yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

“(15) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci; tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını,  danışmanın tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal raporu ile birlikte tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci; tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, danışmanın tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve intihal raporu ile birlikte tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2019

30647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/3/2019

30707

2-

13/1/2020

31007

3-

24/8/2020

31223