28 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31525

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ NADİR, TANISIZ HASTALIKLAR VE YETİM

İLAÇLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimin organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (LHUNUAM): Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Genetik olan ve olmayan, Orphanet tanımlamasına göre 1/2.000’den az görülen tüm nadir hastalıkların tanı, toplum sıklığı belirleme, tedavi ve diğer araştırmaları için ihtiyaç duyulan klinik, teknolojik uygulamalarını kurmak, uygulamak, farkındalık yaratmak, yeni uygulamalar ve yöntemler geliştirmek, yetim ilaçlar konusunda çalışmalar yapmak ve/veya yapılan çalışmalara paydaş olmak/teşvik etmek, konu ile ilgili ülke politikasına ve uluslararası politikaya katkılarda bulunmak, bilimsel çalışmalar yapmak ve bilim insanı yetiştirmek.

b) Nadir görülen hastalıklara yönelik olarak rutin hizmetleri üretmek, bu rutin faaliyetleri eğitim için kullanmak ve kuluçka merkezi rolü oynayarak yeni merkezlerin oluşmasını sağlamak.

c) Her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için gereken ortamı sağlamak.

ç) Üniversite ile bu alanda hizmet veren ve ihtiyaç duyan kamu, özel sektör, sanayi ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak.

d) Bilgi ve veri birikiminin oluşturulması ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlarca paylaşılması ilkelerine dayalı hizmetleri sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve referans ağlarına katılarak global bilgi birikimi gelişimine ve bu birikimin Türkiye’ye transferine aracılık etmek.

f) Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar alanındaki güncel veri tabanlarının Türkçe kaynak olarak kullanımı için iş birliği yapmak, veri toplanmasını sağlamak ve araştırma projelerinde yer almak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ve diğer birimleri ile iş birliği yaparak ortak eğitim programları ve ortak çalışmalar üretmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

d) Araştırma konularında proje alt grupları oluşturmak.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel eser üretmek.

f) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet dört aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek, bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve bu Kurullara başkanlık etmek.

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanına giren konularda deneyimleri bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek.

b) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında disiplinler arası iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

c)  Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

d) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve görüş sunmak.

e) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversitenin sürekli eğitim merkezine bildirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(4) Yönetim Kurulunun önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim ve araştırma faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tamamen  Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.