28 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31525

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Diğer bir yükseköğretim kurumundan özel öğrencilik statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda almış oldukları derslerin kredilerini, öğrencisi olduğu programın derslerinin kredilerine saydırabilir. Sayılan bu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu program tarafından uygulanan asgari zorunlu kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin kabul edileceği, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/4/2018

30385

2-

14/7/2019

30831

3-

8/9/2019

30882

4-

30/11/2019

30964

5-

23/1/2020

31017

6-

21/6/2020

31162

7-

4/2/2021

31385