28 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31525

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 - Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.