28 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31525

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

VE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL

TEKNOLOJİLER ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi iş birliği ile kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi iş birliği ile  kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesini,

e) Ortaklık protokolü: Merkezin amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

f) Proje: Merkez tarafından yürütülen, koordine edilen ya da desteklenen projeleri,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hayvancılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin sektördeki kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirmeden ticarileşmeye kadar olan süreçleri kapsayan projeleri hayata geçirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında küçükbaş hayvanlarda ıslah, kimliklendirme ve veri analiz sistemleri oluşturmak.

b) Büyükbaş hayvan çiftliklerinde dijital izleme ve yönetim sistemlerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

c) Sektöre uzaktan danışmanlık hizmeti sunacak dijital araçlar geliştirmek.

ç) Hayvan barınakları ve yetiştiricilerin yaşam alanlarında refahı artırmaya yönelik teknolojik çözümler geliştirmek.

d) Hayvansal üretim ve hayvansal ürünlerin son tüketiciye ulaştırılma sürecinde entegre dijital izleme sistemleri geliştirmek.

e) Et, süt ve ürünlerinin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik dijital teknolojiler geliştirilmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.

f) Yöresel ürünlerinin tanımlanması, belgelendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik kurumsal bir organizasyon yapısı oluşturmak.

g) Ülke hayvancılık sektörünün diğer tüm alanlarında verimliliğinin artırılmasına ve sektörün gelişmesine yönelik ulusal hedef ve politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Koordinatör Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ve Koordinatör Üniversite Rektörünün onayı ile Koordinatör Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin yıllık bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

d) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin Rektörleri tarafından kendi üniversitelerinin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edilen ikişer öğretim üyesi (6 kişi) ile bu üniversitelerin birer üst düzey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Koordinatör Üniversitenin üst düzey yetkilisi başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler belirledikleri üyeyi gerekli durumlarda diğer Ortak Üniversitelere bildirmek koşuluyla değiştirebilirler.

(4) Yönetim Kurulu, Başkanın veya Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü olarak yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak çalışma/proje grupları oluşturmak, bu grupların başkanlarını belirlemek ve çalışmalarını denetlemek.

b) Müdürün yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarına ilişkin kararları almak ve Ortak Üniversitelerin rektörlerine teklifte bulunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

f) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversite Rektörlerinin onayına sunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı yapılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere dayanarak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 14 – (1) Koordinatör Üniversitenin Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15  – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 17 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/hizmet alımları işlemleri, Koordinatör Üniversite olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Ortak Üniversitelerin Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.