28 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31525

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2017 tarihli ve 29985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Özel şartlı öğrencilerin ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 14/A – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanı enstitülerdeki spor bilimleri ile ilgili tezli yüksek lisans programları için açılır ve her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Özel şartlı öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde “Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır. Açılan kontenjanlara Büyükler Kategorisinde Olimpik Branşlarda Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları veya Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, derecelerini belgelendirmek şartıyla özel şartlı öğrenci olarak başvuru yapabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/2/2017

29985

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2018

30329