24 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31521

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 35)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

 

AB Tüzük No:

AB Resmi Gazetesi Seri No:

AB Resmi Gazetesi Tarihi:

1971

L 281

31/10/2017

1983

L 287

4/11/2017

2157

L 304

21/11/2017

2244

L 324

8/12/2017

2245

L 324

8/12/2017

2246

L 324

8/12/2017

2247

L 324

8/12/2017

2248

L 324

8/12/2017

77

L 14

19/1/2018

81

L 16

20/1/2018

220

L 43

16/2/2018

267

L 51

23/2/2018

407

L 74

16/3/2018

553

L 92

10/4/2018

603

L 101

20/4/2018

787

L 134

31/5/2018

837

L 141

7/6/2018

838

L 141

7/6/2018

1207

L 220

30/8/2018

1208

L 220

30/8/2018

1209

L 220

30/8/2018

1243

L 232

17/9/2018

1489

L 252

8/10/2018

1530

L 257

15/10/2018

1531

L 257

15/10/2018

1785

L 293

20/11/2018

1864

L 304

29/11/2018

2041

L 327

21/12/2018

612

L 105

16/4/2019

613

L 105

16/4/2019

643

L 110

25/4/2019

644

L 110

25/4/2019

645

L 110

25/4/2019

646

L 110

25/4/2019

647

L 110

25/4/2019

705

L 120

8/5/2019

822

L 134

22/5/2019

823

L 134

22/5/2019

830

L 137

23/5/2019

921

L 148

6/6/2019

922

L 148

6/6/2019

923

L 148

6/6/2019

924

L 148

6/6/2019

925

L 148

6/6/2019

926

L 148

6/6/2019

927

L 148

6/6/2019

928

L 148

6/6/2019

1082

L 171

26/6/2019

1404

L 236

13/9/2019

1661

L 251

1/10/2019

1811

L 278

30/10/2019

1812

L 278

30/10/2019

186

L 39

12/2/2020

191

L 40

13/2/2020

516

L 114

14/4/2020

517

L 114

14/4/2020

622

L 144

7/5/2020

693

L 162

26/5/2020

724

L 170

2/6/2020

725

L 170

2/6/2020

956

L 211

3/7/2020

957

L 211

3/7/2020

958

L 211

3/7/2020

1279

L 301

15/9/2020

1288

L 302

16/9/2020

1289

L 302

16/9/2020

1290

L 302

16/9/2020

1291

L 302

16/9/2020

1317

L 309

23/9/2020

1701

L 382

16/11/2020

1702

L 382

16/11/2020

2080

L 423

15/12/2020

2179

L 433

22/12/2020

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız