23 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31520

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KENT HAFIZASI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kahramanmaraş tarihi, kültürü ve değerleriyle ilgili araştırmalar yapmak.

b) Kahramanmaraşlı tarihi ve edebi şahsiyetleri araştırmak ve biyografilerini ortaya çıkarmak.

c) Kahramanmaraş'ın tarihte ve günümüzdeki kültürel değerlerini araştırmak ve ortaya çıkarmak.

ç) Kahramanmaraş ile ilgili tarihi arşivlerde ve özel kişilerin elinde bulunan bilgi ve belgeleri toplamak.

d) Konu ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, yapılacak akademik çalışmaları desteklemek.

e) Kahramanmaraş ile ilgili konularda bilimsel toplantılar ve sergiler düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak.

f) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun diğer akademik ve kültürel çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Bütçe teklifini hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

e) Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe teklifini ve faaliyet raporunu inceleyerek görüş belirlemek.

ç) Araştırma, yayım veya öğretime yardımcı olma gibi konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.