23 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31520

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin başlığı “Görevlilerin sorumluluğu ve denetim yetkisi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Taşıma hizmetlerinin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla, okul servis araçlarında elektronik izleme sistemleri kullanılması zorunluluğu getirilebilir. Elektronik izleme sistemlerinin kurulması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2020-2021”  ibaresi  “2022-2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2014

29116

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2016

29761

2-

8/7/2018

30472

3-

18/1/2020

31012

4-

26/11/2020

31316