22 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31519

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararında “Dܔ için geçerli olan gümrük vergisi 0 (sıfır) olarak ve varsa ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanır.

(2) 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararında “Dܔ için geçerli olan gümrük vergisinin %50'si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50'si uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471 (Mükerrer)