22 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31519

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Ek-1 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %30’unu aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “Dܔ için geçerli olan gümrük vergisinin %50'si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50'si uygulanır.

(2) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasına esas alınan kıymetinin %43’ünü aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararında “Dܔ için geçerli olan gümrük vergisinin %70'i ile varsa ek mali yükümlülüklerin %70'i uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/10/2018

30570

2-

17/11/2018

30598

3-

31/12/2020

31351